Solidar Śląsko Dąbrow

Uprawnieni do zwolnienia od pracy w ramach czynności doraźnych

Podnieść należy, że zgodnie z brzmieniem art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy. Jednakże często zadawane jest pytaniem, kto z takiego uprawnienia może skorzystać.

W związku z powyższym wskazać należy, że zakres podmiotowy uprawnienia do zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych nie jest już ograniczony wyłącznie do członków zarządu zakładowej organizacji związkowej, tak jak w przypadku prawa do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej. Na podstawie w/w artykułu uprawnieniu do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia są nie tylko członkowie zarządu, ale przedmiotowy artykuł obejmuje również pracowników pełniących inne funkcje w związku (np. członkostwo w komisji rewizyjnej) (Z. Salwa, dz.cyt.).

Ciekawy pogląd wyraził w tym zakresie Krzysztof Wojciech Baran, który stwierdził, że przepis ten w wymiarze liczbowym nie ogranicza liczby związkowców mogących skorzystać z oddelegowania, ponieważ uczestnictwo w czynności doraźnej musi wynikać z pełnionej funkcji związkowej, lecz nie musi mieć ona charakteru stałego lub statutowego (K.M. Baran, O potrzebie nowelizacji prawa związkowego, „Monitor Prawa Pracy” 2013, nr 11).

Zwrócić również należy uwagę na fakt, żeby możliwe było skuteczne ubieganie się o udzielenie zwolnienia, konieczne jest posiadanie statusu pracownika u pracodawcy, który miałby go udzielić. Oznacza to, że żadna inna podstawa członkostwa w organizacji związkowej, jak również inne formy świadczenia na rzecz tego pracodawcy, nie dają podstawy do ubiegania się o zwolnienie od pracy zawodowej. Zbigniew Salwa wskazuje w szczególności na emerytów, rencistów oraz zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą i bezrobotnych (Z. Salwa, Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz, [w:] Prawo pracy, red. Z. Salwa, LexPolonica 2003, teza 1.).

Drugą ważną kwestią dotyczącą czynności doraźnych w oparciu o przedmiotowy artykuł jest rozstrzygnięcie, kto jest uprawniony do złożenia takiego wniosku. Przepis nie rozstrzyga, kto jest uprawniony do złożenia wniosku w tym przedmiocie, ale wydaje się, że skoro przepis nie zastrzegł wyraźnie tego prawa zarządowi zakładowej organizacji związkowej, może go złożyć również sam zainteresowany pracownik.

Monika Weingärtner
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38
 
Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.
 
Przypominamy, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 00 31 38 lub 32 43 43 105, który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.
 
Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

 

Dodaj komentarz