Solidar Śląsko Dąbrow

Umowy zawierane na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

W dzisiejszych czasach coraz popularniejsze stają się pokazy rożnego rodzaju produktów i towarów. Często z uwagi na agresywny marketing oraz dar przekonywania sprzedawców początkowo bierni uczestnicy pokazu decydują się na zakup produktu prezentowanego w trakcie spotkania. Nierzadko, po głębszej refleksji w zaciszu domowym dochodzimy do wniosku, że produkt, który parę chwil wcześniej nabyliśmy nie był nam w ogóle potrzebny lub po prostu wiemy, iż nie spełni naszych oczekiwań.

Podobnie może być w sytuacjach, w których rzecz zostaje nabyta przez konsumenta na odległość (np. za pośrednictwem telefonu lub Internetu). Wówczas przysługuje nam szereg uprawnień. Za najważniejsze z nich należy uznać możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Zgodnie z obowiązującą od 25 grudnia 2014 roku Ustawą o Prawach Konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia mu rzeczy w inny niż wybrany przez niego najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę; bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, oraz kosztów świadczeń spełnionych przez przedsiębiorcę do chwili odstąpienia od umowy. Oznacza to, że konsument pokrywa koszty kuriera, który dostarcza mu rzecz w przypadku, gdy wybrał on opcję szerszą, aniżeli podstawowa oferowana przez sprzedawcę, koszt odesłania lub dostarczenia rzeczy po skorzystaniu z ustawowego prawa do odstąpienia, oraz koszt spełnionych już świadczeń (jako przykład może tu przysłużyć np. dostarczanie energii elektrycznej, gazu, czy świadczeń telekomunikacyjnych).

Warto wspomnieć, iż w razie odstąpienia od umowy taka umowa jest w świetle prawa uważana za niezawartą, co oznacza, że nie musimy się obawiać żadnych konsekwencji jej zawarcia (z wyjątkiem podanych wyżej), gdyż przyjmuje się, że w ogóle nie doszło do zawarcia takiej umowy.

Konsument realizuje prawo odstąpienia, poprzez złożenie przedsiębiorcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin na odstąpienie zostaje zachowany, gdy w ciągu 14 dni oświadczenie zostanie wysłane w placówce pocztowej. Nie musimy się tym samym martwić, czy pismo dotrze do przedsiębiorcy przed upływem terminu.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, zaś przy umowie polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy, a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy w chwili jej zawierania, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu wskazanego powyżej.

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeśli zaś przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odstąpienie od umowy pociąga jednak również za sobą pewne obowiązki dla samego konsumenta. Ma on obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Powyższe zasady są wprowadzeniem na grunt polski dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Warto odnotować, że ustawą z dnia 25 grudnia 2014 r. zostały wprowadzone dużo szersze uprawnienia i udogodnienia dla konsumentów, dzięki którym nasza ochrona prawna została znacznie poszerzona. Najistotniejszym jest, aby zdawać sobie sprawę z uprawnień przysługującym nam jako konsumentom i pamiętać o dochowaniu ustawowym terminom.

Bartosz Jakubowski
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

 

Dodaj komentarz