Solidar Śląsko Dąbrow

Umowa użyczenia

Mieszkam w lokalu własnościowym należącym do mojej konkubiny. W minionym tygodniu, przekazała mi pismo, w którym rozwiązuje ze mną użyczenia za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Jednak nie zawierałem z nią żadnej umowy użyczenia, najmu czy też jakiejkolwiek innej umowy. Czy taka umowa była zawarta a jeżeli tak to czy konkubina może wypowiedzieć mi taką umowę? Jakie są skutki niewyprowadzenia się w wyznaczonym terminie? (Jan B., lat 30)

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż na podstawie umowy użyczenia, użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Dla wywołania powyższych skutków prawnych powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie wymagają zachowania szczególnej formy prawnej. Co więcej, aktualne stanowisko doktryny wskazuje, iż nie tylko nie jest wymagana forma pisemna, ale umowa użyczenia może zostać zawarta nawet w sposób dorozumiany. Tym samym, odpowiadając na pierwszą część pytania należy wskazać, iż jeżeli użyczający jest właścicielem mieszkania lub chociażby jego posiadaczem i dysponuje rzeczą w takim zakresie, że mógł oddać przedmiot biorącemu w użyczenie, to została zawarta w sposób dorozumiany umowa użyczenia. Jeżeli nastąpiło wydanie rzeczy, tj. w Pana przypadku, gdy umożliwiono Panu korzystanie z mieszkania umowa użyczenia została zawarta.

Odnosząc się natomiast do zagadnienia wypowiedzenia tak zawartej umowy, zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony, jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy. Natomiast jeżeli nie oznaczono w sposób wyraźny lub dorozumiany czasu trwania umowy użyczenia przyjąć należy, że umowa ta, z uwagi na ciągły charakter zobowiązania, wygasa, ilekroć stosunek ten zostanie wypowiedziany przez użyczającego (Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, pod red. A. Kidyba, 2014). Tym samym, użyczającemu, a więc Pana konkubinie przysługuje uprawnienie w postaci wypowiedzenia umowy użyczenia.

Mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan faktyczny, należy wskazać, iż w sposób dorozumiany została zawarta umowa użyczenia, a następnie została Panu wypowiedziana zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Należy również mieć na uwadze, iż w przypadku nieopuszczenia mieszkania po upływie terminu wskazanego w wypowiedzeniu, istnieje zagrożenie, iż Pana konkubina wystąpi przeciwko Panu z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości od momentu, gdy upłynął termin wypowiedzenia. Co więcej, użyczającemu, który skutecznie wypowiedział umowę użyczenia przysługuje roszczenie o tzw. eksmisję. Z chwilą bowiem upływu terminu wypowiedzenia umowy użyczenia, zajmowanie przedmiotowego mieszkania będzie bezprawne, a tym samym możliwe będzie wystąpienie w pierwszej kolejności do Sądu z żądaniem opuszczenia przez zamieszkiwanej przez Pana nieruchomości, a także z osobnym roszczeniem o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z mieszkania za okres, w którym tam Pan zamieszkiwał , tj. od upływu terminu wypowiedzenia do dnia opuszczenia przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

Bartosz Duda
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

 

Dodaj komentarz