Solidar Śląsko Dąbrow

Ulga podatkowa za składki związkowe

W tym roku po raz pierwszy podczas rozliczenia z fiskusem członkowie organizacji związkowych mogą odliczyć od dochodu ulgę z tytułu opłaconych składek związkowych. Ulga ta nie może być wyższa niż 500 zł.

Jeżeli składkę członkowską na rzecz związku zawodowego z wynagrodzenia pracownika potrąca pracodawca, wówczas informacja o potrąceniach musi zostać umieszczona w formularzu PIT-11. Wykazana w formularzu kwota składki związkowej nie może być wyższa niż 500 zł. Ten limit sprawia, że wyższe składki nie będą odliczane. Stosowny wzór PIT-11 uwzględniający odliczenie składki związkowej obowiązuje od lipca 2022 roku.

– Z aktualnie obowiązujących przepisów nie wynika natomiast obowiązek wydawania pracownikowi przez organizację związkową informacji, czy zaświadczenia o dokonanych wpłatach – mówi Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. – Pierwotnie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych był przewidziany obowiązek – w przypadku składek potrącanych przez pracodawcę – wydawania oświadczenia przez organizację związkową o wysokości pochodzących od podatnika składek, jednak został on uchylony wskutek nowelizacji ustawy – dodaje prawnik.

W sytuacji, gdy pracodawca nie potrąca składek z wynagrodzenia pracownika, wówczas pracownik ma obowiązek udokumentowania dokonanych przez siebie wpłat. Na dowodach wpłat muszą się znaleźć następujące dane: imię i nazwisko osoby, która odprowadziła składki związkowe, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której składki zostały wpłacone oraz ich wysokość i daty wpłat.

Ulga dotyczy wyłącznie składek członkowskich, co oznacza, że może z niej skorzystać tylko osoba, która w momencie dokonania wpłaty była członkiem związku zawodowego. Ponadto od dochodu można odliczyć tylko te składki, które zostały wpłacone w zeszłym roku.

Przepisy dotyczące możliwości odliczenia ulgi związkowej weszły w życie 1 stycznia 2022 roku. Zmiana prawa podatkowego w tym zakresie była realizacją jednego z postulatów NSZZ „Solidarność” i zrównaniem praw pracowników z prawami pracodawców, którzy mieli możliwość odliczania składek na rzecz swoich organizacji. W ocenie przedstawicieli „S” pozbawienie takiej możliwości pracowników było rażącą niesprawiedliwością.

Początkowo ulga z tytułu opłaconych składek związkowych miała wynosić 300 zł, ale dzięki staraniom NSZZ „Solidarność” kwota ta została podwyższona o kolejne 200 zł i obecnie wynosi 500 zł.

Wprowadzenie ulgi z tytułu odprowadzonej składki związkowej to dobra informacja dla setek tysięcy pracowników. Jak wynika z danych GUS, w 2018 roku w Polsce do związków zawodowych należało ok. 1,5 mln osób.

ak