Solidar Śląsko Dąbrow

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Popularne ubezpieczenie NNW jest obecnie dość powszechną formą ubezpieczenia przed następstwami wypadków i wynikającymi z nich uszczerbkami na zdrowiu. Bardzo często ubezpieczenia tego rodzaju są zawierane przez szkoły. Często również pracodawca zapewnia ten rodzaj ubezpieczenia swoim pracownikom poprzez wynegocjowanie dla nich korzystnych stawek składki lub nawet refundując ją w całości z własnych środków. Ponadto ubezpieczenia NNW występują bardzo często jako dodatek do ubezpieczenia OC zawartego przez właściciela samochodu, co umożliwia poszkodowanym pasażerom i kierowcy uzyskanie dodatkowych kwot tytułem odszkodowania.

Mechanizm obliczania wysokości należnego poszkodowanemu odszkodowania przy ubezpieczeniu NNW jest prosty. Kwota do wypłaty stanowi odzwierciedlenie procentowo określonego uszczerbku na zdrowiu (orzeczonego na podstawie osobistej komisji lekarskiej lub na podstawie zaocznej opinii lekarskiej), który następnie mnoży się przez sumę ubezpieczenia. Przy określaniu wysokości szkody nie są badane dodatkowe okoliczności, jakie zdarzenie spowodowało w życiu poszkodowanego (jak chociażby ból i cierpienie psychiczne i fizyczne, które są niezwykle istotne przy określeniu wartości zadośćuczynienia za szkodę z ubezpieczenia OC).

Zgłoszenie szkody najczęściej polega na przesłaniu do ubezpieczyciela uzupełnionego formularza druku zgłoszenia szkody, który można znaleźć na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń. Większość ubezpieczycieli umożliwia również dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem infolinii. Standardowo do zgłoszenia należy załączyć dokumentację potwierdzającą przebieg leczenia i diagnozy lekarskie oraz opis okoliczności w jakich doszło do wypadku. O ile sama dokumentacja jest elementem, na który poszkodowany nie ma wpływu, to opis okoliczności powinien możliwie wiernie oddawać przebieg wypadku. Co istotne zawarte w nim informacje, mogą również spowodować ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, których zakres wynika z umowy i ogólnych warunków ubezpieczenia. Ubezpieczyciele starają się chronić przed koniecznością wypłaty odszkodowań w przypadku nagannego zachowania poszkodowanych i nie wypłacają świadczeń w przypadku, gdy powstała szkoda wynikła na przykład z faktu jego pozostawania  pod wpływem alkoholu.

Dla poszkodowanego niezwykle istotne jest również to, że wypłacenie odszkodowania z ubezpieczenia NNW nie wyłącza dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli zatem z powodu zachowania pracodawcy dojdzie do powstania szkody, to poszkodowanemu należą się zarówno świadczenia z tytułu ubezpieczenia NNW, jak również od pracodawcy z jego odpowiedzialności cywilnej.

Andrzej Szmuc, przedstawiciel regionalny Votum S.A.
tel. 606 236 583
e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Dodaj komentarz