Solidar Śląsko Dąbrow

Trzy skargi na niekonstytucyjność ustawy emerytalnej

Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego kwestionujące konstytucyjność wydłużenia i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 roku życia złożone przez NSZZ Solidarność, OPZZ oraz Prawo i Sprawiedliwość będą rozpatrywane łącznie. Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński w piśmie kierowanym do NSZZ Solidarność poinformował o dołączeniu wniosków grupy posłów PiS oraz OPZZ do wniosku naszego związku i podjął decyzję o wspólnym ich rozpatrywaniu z uwagi na „tożsamość sprawy”. TK nie wyznaczył jeszcze daty, posiedzenia w tej sprawie.

Solidarność złożyła skargę 29 sierpnia tego roku. Dokument zawiera trzy zarzuty. Pierwszy wskazujący jako niezgodne z Konstytucją samo zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Drugi dotyczy niekonstytucyjności zróżnicowanie warunków nabycia prawa do tzw. emerytur częściowych w zależności od płci, a trzeci dotyczy złamaniaprzyjętej w Polsce konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie minimalnych norm zabezpieczenia społecznego.

W maju 2012 roku, mimo sprzeciwu NSZZ Solidarność i wielu innych organizacji społecznych, a także części ugurpowan politycznych, Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa zakłada stopniowe podwyższanie wieku uprawniającego do emerytury dla kolejnych grup ubezpieczonych i jego zrównanie dla kobiet urodzonych po dniu 30 września 1973 roku oraz mężczyzn urodzonych po dniu 30 września 1953 roku do poziomu 67 lat.

na podstawie komunikatu działu informacji Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

Dodaj komentarz