Solidar Śląsko Dąbrow

Trudne rozmowy w Kompanii Węglowej

Trwają negocjacje pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem Kompanii Węglowej na temat przyszłości spółki i spraw płacowych. – To są trudne rozmowy. Jest dużo elementów gry negocjacyjnej i niestety niepotrzebnego szumu informacyjnego. Najważniejszym dla pracowników efektem dotychczasowych rozmów jest przekonanie zarządu spółki, aby wycofał wypowiedzenie porozumienia z lipca zeszłego roku. To się udało. Pracownicy mają gwarancje, że po przejściu z Kompanii do Polskiej Grupy Górniczej ich dotychczasowe warunki płacy i pracy będą obowiązywać przez 12 miesięcy. To była kluczowa sprawa – mówi Bogusław Hutek, przewodniczący kompanijnej Solidarności.

W ubiegłym tygodniu stronom nie udało się porozumieć w kwestii sposobu wypłaty nagrody rocznej, tzw. czternastej pensji. 12 lutego organizacje związkowe przekazały zarządowi własny projekt porozumienia w tej sprawie, mówiący o wypłacie tej części górniczego wynagrodzenia w dwóch ratach – 40 proc. w lutym, 60 proc. do 30 czerwca wraz z odsetkami.  Integralną częścią tego projektu był załącznik  dotyczący wysokości bazowego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach i zakładach KW S.A. w 2016 roku. Zarząd Kompanii nie przyjął tej propozycji i podjął decyzję, że „czternastkę” wypłaci w innych proporcjach.

15 lutego na konta pracowników wpłynęło 30 proc. nagrody rocznej, pozostałe 70 proc. ma zostać wypłacone do końca czerwca wraz z odsetkami. Kompanijne centrale związkowe stoją na stanowisku, że zarząd złamał obowiązujące w spółce porozumienie dotyczące wypłaty nagrody rocznej i 16 lutego postanowiły złożyć w tej sprawie skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Tego samego dnia związki zawodowe wystąpiły do zarządu spółki z pismem dotyczącym rozpoczęcia w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych rozmów o  wysokości bazowego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach i zakładach KW S.A. w 2016 roku. Żądają, aby to wynagrodzenie kształtowało się na poziomie z 2015 roku. – Do tej pory próby podjęcia rozmów z zarządem na temat polityki płacowej na 2016 rok kończyły się niczym. Kręciliśmy się w miejscu. Dlatego przedstawiciele strony społecznej podjęli decyzję o skorzystaniu z trybu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. To niejako wymusi trzymanie się rygorów i terminów negocjacji, i myślę, że ułatwi obu stronom osiągnięcie kompromisu – podkreśla Bogusław Hutek.

Podczas spotkania z zarządem 16 lutego przedstawiciele strony społecznej podtrzymali swoje stanowisko, że rozmowy na temat kształtu Planu Techniczno-Ekonomicznego spółki na lata 2016-2017 będą prowadzić dopiero po zaakceptowaniu projektu PTE przez Radę Nadzorczą KW S.A i w obecności przedstawiciela resortu energii.

ny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.