Solidar Śląsko Dąbrow

Świadczenia dla opozycjonistów i represjonowanych

31 sierpnia 2015 roku weszła w życie ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Na jej podstawie uprawnione osoby mogą ubiegać się o świadczenia pieniężne.

Na mocy ustawy uprawnione osoby mogą ubiegać się o status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Po potwierdzeniu powyższego statusu osoby te zyskają możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego.

Wnioski w powyższym zakresie składać należy w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zgodnie z ustawą, do wniosku składanego UdsKiOR należy dołączyć dowody potwierdzające działalność opozycyjną lub doznane represje oraz potwierdzenie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, iż osoba ubiegająca się o status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych nie była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa i nie zachowały się dokumenty wytworzone przez nią lub przy jej udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa – czyli, że osoba starająca się o powyższy status nie była funkcjonariuszem organów bezpieczeństwa lub TW. Niniejsze potwierdzenie prezes IPN wydaje w trybie decyzji administracyjnej. Z obowiązku uzyskania potwierdzenia zwolnione są osoby posiadające Krzyż Wolności i Solidarności, które przeszły już procedurą sprawdzającą w IPN.

Aby uzyskać pomoc w zgromadzeniu dowodów działalności opozycyjnej oraz zaświadczenie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, należy zwrócić się do IPN z właściwymi wnioskami. Wnioski te można składać, kierując się właściwością rzeczową, a nie miejscową. IPN wydaje dokumenty potwierdzające działalność opozycyjną lub doznane represje w formie kserokopii wybranych akt  i przesyła je za pismem przewodnim do wnioskodawcy. Jeśli osoba zainteresowana posiada dokumenty potwierdzające jej działalność nie musi składać tego wniosku. Posiadane dowody potwierdzające działalność opozycjną lub doznane represje nie muszą pochodzić z IPN.

Decyzje administracyjną wydaje bezpośrednio Prezes IPN, ale wnioski należy składać we właściwych rzeczowo Oddziałach IPN. Po przeprowadzeniu kwerend wnioski wraz z opisem dokumentów będą przesyłane do Centrali IPN w celu wydania decyzji. Jeśli osoba zainteresowana ma nadany Krzyż Wolności i Solidarności IPN może potwierdzić za zgodność z oryginałem kserokopię legitymacji.

Formularze wniosków do IPN, informacje dotyczące procedur oraz numery telefonów kontaktowych można uzyskać tutaj

Praktyczne informacje dotyczące uzyskania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz uprawnień z tego wynikających, wzory wniosków oraz numer infolinii Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych można uzyskać tutaj

źródło: IPN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.