Solidar Śląsko Dąbrow

Stare kamieniołomy wkrótce odżyją

Rozpoczął się proces rekultywacji terenów położonych w pobliżu jaworznickich kamieniołomów. Projekt ma zostać zostać zakończony jeszcze w tym roku, a jego całkowity koszt wyniesie ok. 1,4 mln zł. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Marcin Tosza z Wydziału Inwestycji Miejskich UM w Jaworznie podkreśla, że pracami objęty zostanie obszar o powierzchni ponad 8 ha, na którym  posadzonych zostanie ponad 4 tysiące drzew i krzewów. Będą to sosny, lipy, dęby, graby, sekwoje oraz róże sine i głogi. Rekultywacja będzie polegała na doprowadzeniu gleby i ziemi z wyrobiska po Zakładach Dolomitowych Szczakowa do wymaganych standardów jakości oraz odtworzeniu warstwy urodzajnego gruntu – wyjaśnia Tosza.

Projekt zakłada także likwidację składowisk odpadów przemysłowych, dzikich wysypisk śmieci i starej infrastruktury: drogi technologicznej, budynków i obiektów podziemnych. Najtrudniejszą częścią projektu będzie odizolowanie części obszaru, na którym występują niekorzystne warunku glebowe od wpływu wód opadowych, co ma szczególne znaczenie ze względu na bliskość ujęcia wody pitnej i zbiornika wodnego. – Ponadto cały obszar zostanie zabezpieczony przed możliwością wjazdu pojazdów mechanicznych, co powinno wyeliminować powstawanie w tym miejscu dzikich wysypisk. Przez zrekultywowany teren poprowadzona zostanie droga pełniąca funkcję ścieżki rowerowej i ciągu pieszego – dodaje Tosza.
 

Dodaj komentarz