Solidar Śląsko Dąbrow

Sprawozdawczość finansowa organizacji związkowych

Przypominamy o ustawowym obowiązku złożenia zeznania podatkowego CIT 8, sporządzenia sprawozdania finansowego oraz utworzeniu i przesłania e – sprawozdania finansowego do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

E-sprawozdanie finansowe 2021r.

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić w postaci elektronicznej, w odpowiedniej strukturze logiczniej udostępnionej na podstawie art. 45 ust 1g lub 1h ustawy o rachunkowości, tj. w strukturze udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Tym samym e-sprawozdanie finansowe musi mieć od 1 stycznia 2020 r. formę ustrukturyzowaną. Musi zostać złożone do szefa KAS .

Podstawa prawna:

  • 45 ust. 1g lub 1h, art. 52 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 351, ost.zm. Dz.U z 2019 r. poz. 1680
  • art. 27 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1978

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują e -sprawozdanie wyłącznie do szefa KAS w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Robią to za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.:

  • poprzez przeznaczony do tego interfejs wabAPI (np. z wykorzystaniem dostępnych na rynku aplikacji komercyjnych – programy księgowe)

Sprawozdanie finansowe przekazane z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji, musi być przygotowane w odpowiedniej strukturze logicznej i w ustrukturyzowanym formacie. Następnie podpisane profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym i przekazane za pośrednictwem aplikacji do szefa KAS.

Papierowy CIT-8 dla organizacji związkowych

Możliwość złożenia CIT-8 w formie papierowej dla organizacji zakładowych, dotyczy organizacji ,które :

  • mają wszystkie dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych,
  • nie złożyły za 2021 r. informacji podatkowej PIT np., w związku z zatrudnieniem lub płaceniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 luty 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U.2020.1406

Art.  27a.  [Zwolnienie z obowiązku składania zeznania oraz informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej]

Zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, może być składane w postaci papierowej przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 oraz nie są obowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.