Solidar Śląsko Dąbrow

Spór zbiorowy w Kompanii Węglowej

Przedstawiciele 13 central związkowych, tworzących Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy w Kompanii Węglowej podpisali się pod skierowanym do zarządu Kompanii dokumentem, w którym ogłosili przystąpienie do sporu zbiorowego z pracodawcą. Większość przyczyn sporu ma związek z przygotowanym przez zarząd planem naprawczym spółki.

W dokumencie rozpoczynającym procedury sporu zbiorowego wskazano, że plan naprawczy przewiduje likwidację Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych i przekształcenie w osobną spółkę Zakładu Remontowo-Produkcyjnego, czym zarząd łamie  porozumienia zawartego 6 lutego 2014 roku.

Kolejnym punktem stanowiącym podstawę wejścia w spór zbiorowy z zarządem Kompanii są plany sprzedaży czterech kopalń Węglokoksowi, co stanowi złamanie porozumienia zawartego 20 grudnia 2004 roku, zgodnie z którym kwestie dotyczące zmian organizacyjnych, a także procesów przekształcania zakładów podlegają uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Zaznaczono, że w sprawie sprzedaży kopalń Węglokoksowi żadne uzgodnienia nie zostały zawarte.

Związkowcy podkreślili, że nie wyrażają zgody na zapisy przewidujące zmiany w zakresie wynagrodzeń, przede wszystkim „likwidację niektórych składników wynagrodzenia i innych świadczeń”. – Dążenie do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej KW S.A. kosztem pracowników w naszej ocenie nie przyniesie długofalowych efektów, lecz tylko doraźne. Takie działania wywołają niepokój i niezadowolenie wśród pracowników, co może się przełożyć zarówno na bezpieczeństwo pracy, jak i wyniki – ocenili w piśmie rozpoczynającym spór. Zwrócili jednocześnie uwagę, że plan naprawczy powinien uwzględniać zarówno kwestie ekonomiczne, jak i skutki społeczne.

Zarzucili też zarządowi, że uchwałą z dnia 3 czerwca 2014 roku zdecydował o nierealizowaniu postanowień porozumienia z 6 lutego, a w szczególności załącznika nr 2 do porozumienia, określającego dopuszczalne przeciętne miesięczne wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych KW S.A. w 2014 roku, korygując te kwoty po przestoju ekonomicznym, który miał miejsce na przełomie kwietnia i maja.

Strona związkowa oczekuje od pracodawcy realizacji wszystkich dotychczasowych porozumień oraz utrzymania warunków wynagradzania oraz składników wynagrodzenia i innych świadczeń określonych w obowiązujących przepisach prawa wewnątrzzakładowego. Jeśli Zarząd KW nie spełni przedstawionych postulatów do 29 września, należy się spodziewać kolejnych kroków przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

W ubiegły poniedziałek Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy w KW uznał, że w związku z dokonywanymi przez zarząd KW ciągłymi zmianami w treści konsultowanego planu naprawczego dla spółki oraz informacjami o podpisaniu listu intencyjnego przez KW i Węglokoks dotyczącego sprzedaży czterech kompanijnych kopalń, proces konsultacyjny został jednostronnie zerwany z winy pracodawcy.

Cztery dni później podjęto decyzję o przeprowadzeniu manifestacji, która odbędzie się 1 października w Warszawie. Wznowienie rozmów na temat planu naprawczego dla Kompanii uzależniono od rezygnacji zarządu z pomysłu sprzedaży części kopalń. Jednocześnie związkowcy zapowiedzieli, że jeśli zarząd nie spełni tego postulatu, negocjacje nie zostaną wznowione, a dalsze działania strony społecznej będą zgodne z ustawową procedurą sporu zbiorowego.

źródło: solidarnoscgornicza.org.pl

 

Dodaj komentarz