Solidar Śląsko Dąbrow

Spór o płacę minimalną w 2019 roku

Jak na razie nie ma porozumienia między rządem i związkami zawodowymi w sprawie wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku. Zdaniem przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy propozycja przedstawiona 15 czerwca przez resort rodziny i pracy dotycząca podniesienia płacy minimalnej do 2220 zł brutto, jest nie do zaakceptowania. Wcześniej MRPiPS opowiadało się za kwotą wynoszącą 2250 zł brutto, na co z kolei nie zgodziło się Ministerstwo Finansów.
 
Do połowy lipca związki zawodowe i organizacje pracodawców zasiadające w Radzie Dialogu Społecznego mają czas na odniesienie się do propozycji strony rządowej i uzgodnienie wspólnego stanowiska w sprawie płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej.
 
W ocenie Solidarności, w 2019 roku minimalna płaca nie powinna wzrosnąć o mniej niż 8,5 proc., czyli co najmniej do poziomu 2278 zł brutto. To oznaczałoby podwyżkę o 178 zł. W takiej sytuacji minimalna stawka godzinowa nie mogłaby być niższa niż 14,86 zł. Wprowadzenie  stawki godzinowej powiązanej z płacą minimalną jest jednym z sukcesów Solidarności. Na takim rozwiązaniu zyskują osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia oraz samozatrudnione, które jednoosobowo świadczą usługi dla firm.
 
Gdyby przeszła propozycja resortu pracy, wówczas płaca minimalna wzrosłaby o 120 zł, ale stanowiłaby tylko 46,6 proc. przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego w gospodarce w przyszłym roku. To oznaczałoby, że ta proporcja zmniejszyłaby się na niekorzyść najmniej zarabiających pracowników. Obecnie płaca minimalna stanowi 47,3 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Jeden z najważniejszych postulatów Solidarności dotyczy stopniowego podnoszenia płacy minimalnej do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Postulat ten znalazł się w obywatelskim projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przygotowanym przez związek w 2012 roku. Takie rozwiązanie jest zalecane także przez Międzynarodową Organizację Pracy. 
 
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej otrzymuje ponad 1,4 mln pracowników. Są to osoby zatrudnione m.in. w placówkach handlowych i w firmach usługowych. Dla nich podwyższanie płacy minimalnej bardzo często jest jedyną szansą na wzrost wynagrodzenia w ciągu roku. Podwyżka płacy minimalnej oznacza także m.in. wzrost wynagrodzenia za przestoje, podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Dzięki staraniom Solidarności do płacy minimalnej nie jest już wliczany dodatek za pracę w porze nocnej, jednak wciąż wielu pracodawców ujmuje w niej m.in dodatki wypłacane z tytułu pełnionych funkcji oraz dodatki stażowe.
 
Podczas Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, które odbyło się 14 czerwca w Katowicach, Piotr Duda zapowiedział, że doprowadzenie do wyłączenia dodatku stażowego z płacy minimalnej, będzie jednym z najważniejszych postulatów związku w rozpoczynającej się kadencji 2018-2022. 
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto:pixabay.com/CC0
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *