Solidar Śląsko Dąbrow

Solidarność przekazała rządowi projekty ustaw

Delegacja NSZZ Solidarność przekazała we wtorek premierowi projekty ustaw o pracy tymczasowej i oskładkowaniu umów śmieciowych. Podczas spotkania premierowi Donaldowi Tuskowi towarzyszył minister pracy Kazimierz Kosiniak-Kamysz. Solidarność reprezentowali przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK odpowiedzialny za dialog społeczny i Jerzy Wielgus, zastępca przewodniczącego.

– Wzięliśmy sobie do serca radę premiera z sejmowej debaty w sprawie referendum emerytalnego. Oprócz zbierania podpisów przygotowaliśmy projekty ustaw, które poprawią sytuację pracowników tymczasowych, osób zatrudnianych na umowach śmieciowych i zwiększą wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – komentował po spotkaniu z premierem, przewodniczący Piotr Duda. Związkowcy oprócz dokumnetów wręczyli premierowi jeden z plakatów z podobiznami polityków którzy głosowali przeciwko referendum w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego. Wśród zdjęć, premier Tusk znalazł siebie i wicepremiera Pawlaka.

W czasie spotkania Piotr Duda przekonywał, że najpierw trzeba stworzyć odpowiednie warunki do dłuższej aktywności zawodowej a wydłużenie wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę do 67 lat nie poprawi sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Szef rządu powtórzył, że ustawa wydłużająca wiek emerytalny zostanie przyjęta jak najszybciej, ale Jednocześnie wyraził zainteresowanie projektami ustaw przygotowanych przez Solidarność. Zapowiedział, że trafią one do odpowiednich ministrów. Jednym z tematów rozmowy była również inicjatywa ustawodawcza Solidarności w sprawie płacy minimalnej. Zdaniem premiera ma ona duże szanse na wejście w życie.

Przygotowane przez NSZZ Solidarność i wręczone we wtorek premierowi projekty ustaw dotyczą pracowników tymczasowych oraz składek od tzw. umów śmieciowych.

Projekt ustawy o pracy tymczasowej                    pobierz
Projekt ustawy o ubezpieczeniach społecznych
    pobierz

Celem ustawy o pracy tymczasowej jest m.in. jest objęcie osób świadczących pracę tymczasową skutecznymi przepisami ochronnymi oraz ograniczenie patologii, jaką stało się omijanie limitu czasowego trwania zatrudnienia tymczasowego. Zdaniem projektodawców, mimo że obecna ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych przewiduje szereg rozwiązań o charakterze ochronnym nie są one skuteczne w praktyce. Część projektowanych rozwiązań zostało zaczerpniętych z projektu indywidualnego Kodeksu pracy opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną  oraz z prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z roku 2009.

Drugi projekt dotyczy zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewiduje on objęcie obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych osób świadczących pracę na podstawie umowy o dzieło, osób pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz członków rad nadzorczych pobierających z tego tytułu wynagrodzenie posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i niepodlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. „Jego celem jest m.in. przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji mającej swoje źródło  w  nadużywaniu  przez przedsiębiorców pozakodeksowych form zatrudnienia w stosunku do przedsiębiorców zatrudniających na podstawie przepisów kodeksu pracy” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Proponowane przez Solidarność przepisy wpłyną na poprawę sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na niski poziom przychodów ze składek wpływają negatywnie takie zjawiska występujące na rynku pracy jak rosnący odsetek osób świadczących pracę w ramach tzw. samozatrudnienia oraz na podstawie umów cywilnoprawnych, które opłacają składkę na ubezpieczenia społeczne od niższej niż pracownicy podstawy wymiaru, upowszechnianie się tzw. nietypowych form zatrudnienia, deklarowanie przez pracodawców niższego wynagrodzenia aniżeli rzeczywiście wypłacane pracownikowi czy zatrudnienie na czarno.

Szacowany wzrost dochodów z tytułu podniesienia podstawy wysokości podstawy obliczania składek osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wyniesie ok. 5,500 mld złotych.

na podstawie komunikatu Działu Informacji Komisji Krajowej

Dodaj komentarz