Solidar Śląsko Dąbrow

Śląski pomysł na czyste powietrze

Działaniom antysmogowym poświęcone było pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Programu dla Śląska, które odbyło się 21 maja w Katowicach. W obradach uczestniczył Piotr Woźny, wiceminister przedsiębiorczości i technologii. – Minister Woźny jest pełnomocnikiem premiera ds. rządowego programu „Czyste Powietrze”. Walka ze smogiem to również jeden z celów zapisanych w Programie dla Śląska. Zgodziliśmy się panem ministrem, że w naszym regionie ten cel powinniśmy osiągnąć nie tylko poprzez termomodernizację budynków, ale przede wszystkim przez rozwój ciepła sieciowego oraz kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej. To najbardziej efektywne rozwiązanie zarówno w aspekcie ekologicznym, jak i gospodarczym – powiedział po obradach Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności i członek komitetu sterującego. 
 
Czyste powietrze i silna gospodarka
Jak wskazano w Programie dla Śląska, województwo śląskie ze względu na dostępną infrastrukturę oraz duże zagęszczenie ludności jest idealnym regionem do rozwoju sieci ciepłowniczych i kogeneracji. Inwestycje w tym zakresie przyniosą zarówno korzyści ekologiczne w postaci ograniczenia smogu, jak i ekonomiczne, zapewniając mieszkańcom naszego regionu dostęp do taniej i wygodnej metody ogrzewania domów. Rozbudowa sieci ciepłowniczych oraz inwestycje w kogenerację energii elektrycznej i cieplnej byłyby również impulsem rozwojowym dla branży energetycznej, a także zapewniłby stabilny rynek zbytu dla węgla produkowanego w polskich kopalniach. 
 
Opieszałość spółek
Środki na inwestycje w zakresie rozwoju ciepła sieciowego zapisane w PdŚ przekraczają miliard zł. Niestety, jak wynika z ustaleń Komitetu Sterującego, istnieje ryzyko, że nie zostaną one w pełni wykorzystane. – Realizacja elementów związanych z ciepłem sieciowym na dzień dzisiejszy idzie najsłabiej z wszystkich inwestycji przewidzianych w Programie dla Śląska. Niestety opieszałością w tym zakresie wykazują się duże firmy ciepłownicze kontrolowane przez Skarb Państwa i podległe Ministerstwu Energii. Sytuacja, w której państwowe firmy nie wykorzystują pieniędzy dostępnych w jednym ze sztandarowych rządowy programów, jest co najmniej dziwna – podkreślił przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
 
Dla kogo dopłaty?
Podczas obrad Komitetu Sterującego ustalono również, że działania antysmogowe podejmowane w ramach Programu dla Śląska, rządowego programu „Czyste Powietrze” oraz projektów realizowanych przez samorządy, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinny być skoordynowane. Omówiono też kryteria dopłat do wymiany instalacji grzewczych oraz termomodernizacji budynków, które zapowiada rząd. – Minister Woźny poinformował nas, że trwają prace nad określeniem kryterium ubóstwa energetycznego. To kryterium pozwoli w przyszłości ustalić progi dochodowe gospodarstw domowych, które uprawniają do otrzymania dofinansowania sięgającego nawet 90 proc. – relacjonuje przewodniczący.
 
Komitet Sterujący Programu dla Śląska jest organem nadzorującym realizację przedsięwzięć zapisanych w tym dokumencie na poziomie województwa. W jego skład, obok wojewody śląskiego, wchodzą przedstawiciele śląsko-dąbrowskiej Solidarności, ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego, marszałka województwa śląskiego, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, regionu śląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
 
Przedstawiony w grudniu ubiegłego roku przez premiera Mateusza Morawieckiego Program dla Śląska to jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zwanej potocznie „Planem Morawieckiego”. Dokument opracowany przez resort rozwoju przy współudziale Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach zawiera przeszło 70 projektów inwestycyjnych o wartości co najmniej 40 mld zł. 
 
To pomysł Solidarności
Bazą dla rządowego programu było Porozumienie na rzecz Zintegrowanej Polityki Rozwoju Województwa Śląskiego. Dokument ten został opracowany pod auspicjami WRDS w Katowicach i przedstawiony rządowi w formie rekomendacji we wrześniu 2016 roku. Inicjatorem porozumienia była śląsko-dąbrowska Solidarność. 
 
Program dla Śląska zawiera zarówno inwestycje infrastrukturalne obejmujące nowe drogi, linie kolejowe oraz rozwój żeglugi śródlądowej, jak też innowacyjne przedsięwzięcia, mające na celu budowę w naszym regionie nowych gałęzi przemysłu, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rewitalizację zdegradowanych terenów poprzemysłowych poprzez tworzenie na ich obszarze przedsiębiorstw produkcyjnych. Jednocześnie PdŚ zakłada inwestycje w najsilniejsze sektory gospodarki na Śląsku, czyli m.in. energetykę, górnictwo i przemysł hutniczy.

Łukasz Karczmarzyk

źródło foto:pixabay.com/CC0
 

Dodaj komentarz