Solidar Śląsko Dąbrow

Śląski Fundusz pomaga usuwać skutki powodzi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z szacunków przygotowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynika, że straty związane z tegoroczną powodzią sięgają 1 mld 405 mln zł. O ich usuwaniu z wójtami, burmistrzami i prezydentami ponad 150 gmin rozmawiali Gabriela Lenartowicz prezes Zarządu WFOŚIGW oraz Adam Matusiewicz wicewojewoda śląski.
Podczas spotkania zorganizowanego 19 lipca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Gabriela Lenartowicz zapoznała przedstawicieli samorządów z zasadami przyznawania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW. Podkreśliła, że na naprawę szkód powodziowych w tym roku Fundusz może przeznaczyć ponad 60 mln zł. Te pieniądze przekazane zostaną przede wszystkim na naprawę infrastruktury środowiskowej i wodno-ściekowej np. zniszczone ujęcia wody, sieci kanalizacyjne, zalane oczyszczalnie ścieków i składowiska odpadów. – Część dotacji jest już przekazywana na wakacyjne wyjazdy dzieci powodzian lub na uzupełnianie magazynów powodziowych i służb ratowniczych – dodała Gabriela Lenartowicz.
Rada Nadzorcza Funduszu opracowała szczególne zasady finansowania przedsięwzięć związanych z wystąpieniem klęski żywiołowej. – Zgodnie z nimi beneficjenci pomocy m.in. administratorzy i właściciele rzek, potoków, urządzeń wodnych, wodociągowych i instalacji ochrony środowiska mogą liczyć w szybkim czasie na dotacje do 80 proc. na zadania inwestycyjne i do 100 proc. na zadania pozainwestycyjne – informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wnioski na inwestycje gminy powinny składać do czterech miesięcy od odwołania alarmu powodziowego. Brakujące środki mogą pochodzić z promes przekazywanych przez ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji.
Gabriela Lenartowicz poinformowała samorządowców o ustaleniach, jakie zapadły podczas zorganizowanego niedawno spotkania zarządów Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zgodnie z nimi wnioski z zakresu odtworzenia obiektów gospodarki wodnej złożone przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej oraz Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych o wartości powyżej miliona złotych trafią do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie otrzymają dotacje do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadań.
Zapewniła również, że pracownicy Funduszu są przygotowani do udzielania szybkich i dokładnych informacji na temat pozyskiwania środków na usuwanie skutków powodzi w gminach. Zaapelowała do przedstawicieli samorządów o partnerstwo, by pieniądze przeznaczone na ten cel podzielone zostały odpowiedzialnie i efektywnie.
Agnieszka Konieczny

Dodaj komentarz