Solidar Śląsko Dąbrow

Skarga do Komisji Europejskiej

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność złożyła skargę do Komisji Europejskiej, dotyczącą nadużywania w Polsce umów na czas określony. Zdaniem związku te nadużycia są efektem niedostosowania przepisów Kodeksu pracy w tym zakresie do wymogów prawa unijnego. – Unia Europejska jednoznacznie zobowiązuje państwa członkowskie do zapobiegania nadużyciom w stosowaniu umów na czas określony. Liczymy, że Komisja Europejska skłoni rząd do właściwego dostosowania krajowych przepisów do prawa unijnego – mówi przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda.

Zgodnie unijną dyrektywą państwa członkowskie UE są zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów niezbędnych do przeciwdziałania nadużyciom wynikającym ze stosowania następujących po sobie umów o pracę na czas określony oraz nawiązywania następujących po sobie stosunków pracy na czas określony.

Zdaniem ekspertów NSZZ Solidarność obowiązujący w Polsce art. 251 Kodeksu pracy nie realizuje celu unijnej dyrektywy – nie ustanawia ram dla zapobiegania nadużyć w stosowaniu kolejnych umów na czas określony. Kodeks pracy nie określa maksymalnego czasu trwania umowy, nie zapobiega zawieraniu długotrwałych umów o pracę na czas określony. Wypowiedzenie umowy terminowej (w tym umowa na czas określony) nie wymaga uzasadnienia. – Poza tym artykuł 251 odnosi się tylko do umów zawartych na czas określony, z wyłączeniem pozostałych umów terminowych, takich jak umowa na czas wykonywania określonej pracy oraz umowa na czas próbny, a dyrektywa odnosi się do wszelkich terminowych umów o pracę – mówi Katarzyna Zimmer-Drabczyk, kierownik Biura Eksperckiego Komisji Krajowej. Związkowcy podkreślają również, że w Polsce nie ma przepisów ochronnych, które skutecznie ograniczają stosowanie umów na czas określony.

W Polsce na tzw. umowach czasowych zatrudniony jest co czwarty pracownik. To najwyższy wskaźnik spośród wszystkich krajów UE.

na podstawie komunikatu Działu Informacji Komisji Krajowej

Dodaj komentarz