Solidar Śląsko Dąbrow

Ścieki komunalne – poważny problem

Gwałtownie wzrasta ilość komunalnych osadów ściekowych. Szacuje się, że w 2015 roku w 1800 oczyszczalniach ścieków powstanie ponad 660 tys. ton osadu wymagającego zagospodarowania. To o 60 proc. więcej niż w 2002 roku – mówił Bernard Błaszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska podczas konferencji na temat technologicznych możliwości zagospodarowania  ścieków osadowych w regionie. W dyskusji uczestniczyli również przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach, śląskich zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych, instytucji ochrony środowiska oraz naukowcy z Politechniki Śląskiej.

Gabriela Lenartowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW zwróciła uwagę, na konieczność poszukiwania jak najbardziej efektywnych i ekologicznych metod likwidacji osadów powstałych z oczyszczania ścieków, których wraz z rozwojem nowych technologii powinno być coraz więcej. – Od wielu lat Fundusz w postaci umarzalnych pożyczek wspiera inwestycje samorządowe w tym zakresie w wysokości ponad 150 mln rocznie. Wkrótce po uwzględnieniu wniosków z listy rezerwowej Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego, kwota ta będzie jeszcze wyższa – zaznaczyła.

Uczestnicy dyskusji podkreślali, że obecnie najwięcej osadów ściekowych wykorzystywanych jest do rekultywacji składowisk odpadów o kompostowania upraw, które nie są przeznaczone do spożycia i produkcji pasz. Część jest też składowana na hałdach przy oczyszczalniach. Wciąż jednak niewiele tych odpadów ulega spalaniu. Tymczasem plany resortu środowiska zakładają, że do 2018 roku 60 proc. osadów powstałych po ściekach komunalnych zostanie poddana odwodnieniu, osuszeniu i przeróbce termicznej.

– Najistotniejszymi elementami przeróbki osadów ściekowych są przede wszystkim procesy stabilizacji i odwadniania. W ostatnim czasie wiele ciągów osadowych w oczyszczalniach ścieków zostało zmodernizowanych i wzbogaconych o etap suszenia. Efekty odwadniania osadów ściekowych zależą od warunków technicznych urządzeń a także od szeregu parametrów technologicznych oraz stosowanych środków wspomagających – zaznaczył Bernard Błaszczyk. Jego zdaniem, ważnym kierunkiem zagospodarowania osadów ściekowych są metody termiczne, a zwłaszcza ich spalanie w piecach fluidalnych.

Dodaj komentarz