Solidar Śląsko Dąbrow

Samochód został uszkodzony w komisie

Wstawiłem do sprzedaży samochód osobowy do komisu samochodowego. Otrzymałem umowę komisową. Po pewnym czasie, gdy odbierałem mój niesprzedany samochód odkryłem, że jest uszkodzone wyciszenie maski silnika. Po prostu jakieś zwierzę wygryzło część wyciszenia i zaczęło robić sobie gniazdo pod maską silnika. Co mogę dalej z tym fantem zrobić? (Krzysztof S.)

Jedną z umów przewidzianych w polskim Kodeksie cywilnym jest komis. Przez tę umowę osoba prowadząca działalność gospodarczą (komisant) zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomej na rachunek jej właściciela (komitenta). Obowiązki stron umowy również określa Kodeks cywilny. Posiadając ochronę prawną CDO24, można od razu poprzez Infolinię uzyskać odpowiedź na pytanie prawne. Według obowiązujących przepisów komisant sprzedający przedmiot powinien przede wszystkim dążyć do uzyskania za niego jak najwyższej ceny. Zobowiązany jest też wydać właścicielowi rzeczy wszystko, co udało mu się zdobyć w związku z wykonaniem umowy, w tym także nadwyżkę ponad kwotę, jakiej właściciel oczekiwał (art. 766 i 767 Kc). Środkiem motywującym dla komisanta jest wynagrodzenie wypłacane w formie prowizji od uzyskanej ceny (art. 772 § 1 Kc). Jednocześnie jeśli sprzeda rzecz za cenę niższą, to ma obowiązek wyrównania komitentowi tej różnicy.

Umowa komisu powinna zazwyczaj określać obowiązki komisanta dotyczące mienia komisowego. Niezwykle istotne są obowiązki komisanta związane z przechowaniem i zabezpieczeniem rzeczy, która została mu powierzona do sprzedaży. Rzecz ta powinna w stanie niepogorszonym zostać sprzedana lub ewentualnie zwrócona właścicielowi.

Komisant może wykupić ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, które może go zabezpieczyć i uchronić przed koniecznością naprawienia szkody wyrządzonej właścicielowi rzeczy pozostawionej w komisie. Wówczas komisant za zniszczenie rzeczy, której nie był w stanie właściwie przechować, nie poniesie pełnej odpowiedzialności, a jedynie będzie musiał pokryć koszty ubezpieczenia.

W ramach działalności Centrum Ochrony Prawnej CDO24 zwracamy uwagę naszych klientów na to, aby przed kierowaniem do komisanta roszczeń w związku z uszkodzeniem rzeczy, upewnili się, że przechowując ją, nie dochował on należytej staranności. Ocenie podlega np. to, czy komisant mógł przewidzieć, iż w konkretnych okolicznościach może dojść do jej zniszczenia i czy, biorąc pod uwagę jego doświadczenie życiowe i zawodowe, w zaistniałej sytuacji można przypisać mu winę. Jeśli zdarzenie dało się przewidzieć i zapobiec mu, a mimo to komisant nie podjął właściwych działań, to jak najbardziej ponosi on odpowiedzialność za zaistniałą szkodę. Natomiast komisant uwolni się od odpowiedzialności, jeżeli nie ponosi winy za szkodę, to znaczy wtedy, gdy szkoda nie jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

Masz jakieś pytania prawne do CDO24? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl, może Twój problem poruszony zostanie w następnym artykule!

Anna Trojnar
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz