Solidar Śląsko Dąbrow

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem

Niekiedy pracownik i pracodawca rozwiązując umowę o pracę spisuje tak zwane porozumienie. Porozumienie często stosuje się zamiast wypowiedzenia. Zawarcie takiego porozumienia na gruncie Kodeksu pracy jest dopuszczalne. W porozumieniu tym strony wskazują, że z danym dniem stosunek pracy ulega rozwiązaniu. Strony mogą rozwiązać umowę o pracę w ten sposób w każdym uzgodnionym terminie, a nie tylko w terminie krótszym od ustawowego okresu wypowiedzenia.

Cechą porozumienia jest to, że obie strony, czyli pracownik i pracodawca wyrażają zgodę na porozumienie. Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują możliwości zakwestionowania przez pracownika rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli byłoby dopuszczalne, gdyby pracownik udowodnił, że jest ono dotknięte wadą – np. zostało podpisane pod wpływem błędu, groźby itp. Pracownik nie może powoływać się na to, że rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron narusza zasady współżycia społecznego.

Zdarza się, że w umowach o pracę zawiera się klauzule dotyczące rozwiązania umowy za porozumieniem. Klauzula umowna upoważniająca pracodawcę i pracownika do rozwiązania stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny na zasadzie porozumienia stron jest nieważna.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem powoduje, że pracownik po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy nie będzie mógł od razu uzyskać zasiłku dla bezrobotnych, a dopiero po 30 dniach.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo
tel. (+48) 781 729 460

www.forumpokrzywdzonych.pl

Dodaj komentarz