Solidar Śląsko Dąbrow

Rozszerzenie porozumienia z przedsiębiorcami

7 maja dolnośląska Solidarność przystąpiła do porozumienia partnerskiego zawartego w lutym przez śląsko-dąbrowską Solidarność z Federacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw MSP-24. Sygnatariuszem porozumienia jest również Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, największa branżowa struktura związku w kraju.

Najważniejsze cele tej inicjatywy to wspólne działania organizacji związkowych i organizacji pracodawców na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce oraz poprawy warunków pracy i płac pracowników. Sygnatariusze dokumentu zgodnie podkreślają, że trzeba złamać stereotyp mówiący o tym, że interesy pracowników i pracodawców są z gruntu sprzeczne. – Pracowników, których reprezentujemy jako związek zawodowy i przedsiębiorców, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw łączy bardzo wiele. Mamy zbieżne interesy, a co do przyczyn trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej podobną diagnozę i podobne pomysły na rozwiązanie tych problemów – mówi szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. – Bezrobocie, emigracja, zapaść demograficzna, to w dużej mierze skutki patologii szerzącej się w polskiej gospodarce – podkreśla Sebastian Brański z Federacji MSP. – Porozumienie ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić wszyscy – zachęca Kazimierz Kimso, szef dolnośląskiej Solidarności.

Zgodnie z zapisami porozumienia partnerskiego, w obszarze dotyczącym warunków pracy i płacy polskich pracowników strony zobowiązują się do współpracy na rzecz wprowadzenia klauzuli regulującej i dokładnie określającej wzrost świadczeń pracowników w stosunku do wzrostu wskaźnika PKB na głowę mieszkańca w Polsce. W obszarze związanym z warunkami funkcjonowania przedsiębiorstw strony podejmują współpracę na rzecz wprowadzenia zmian w prawie zmierzających do zmniejszenia obciążeń podatkowych oraz uproszczenia przepisów podatkowych z zachowaniem formuły, że zasady naliczania podatku muszą być jasne i czytelne dla każdego podatnika. Domagają się także wprowadzenia zasady, że w przypadku niejasności przepisów prawo zawsze będzie interpretowane na korzyść obywatela. Sygnatariusze zobowiązują się też do wzajemnego popierania wszelkich inicjatyw społeczno-politycznych, których celem będzie naprawa systemu polityczno-gospodarczego w Polsce, łącznie ze zmianą ordynacji wyborczej.

Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zrzesza blisko 8 tys. przedsiębiorców i stowarzyszeń pracodawców. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnia ponad 70 proc. wszystkich polskich pracowników.

mr, ny

foto: M.Raczkowski

 

Dodaj komentarz