Solidar Śląsko Dąbrow

Roszczenia do gminy za brak lokalu socjalnego dla lokatora

Jestem właścicielem mieszkania, które wynajmuję lokatorom. Kiedy przestali płacić czynsz, wniosłem do sądu sprawę o ich eksmisję. Sąd przyznał lokatorom prawo do lokalu socjalnego, ale na razie gmina nie dysponuje wolnym lokalem, a lokatorzy w dalszym ciągu nie płacą i nie chcą się wyprowadzić. Co mogę zrobić, żeby nie ponosić dalszych strat? (Bogusław M.)

Właściciel mieszkania ma prawo do otrzymywania zapłaty za lokal, który w dalszym ciągu zajmują osoby eksmitowane. Z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego wynika, że eksmisja nie zwalnia tych osób z obowiązku regulowania czynszu i innych opłat do czasu otrzymania lokalu socjalnego lub wyprowadzenia się do innego mieszkania, pomimo że świadczenie to nazywane jest odszkodowaniem, a nie czynszem (art. 18 ust. 3 ustawy). W związku z tym, że niejednokrotnie lokatorzy, którzy zostali eksmitowani ze względu na brak zapłaty czynszu w dalszym ciągu nie płacą, to właściciel mieszkania, płacąc rachunki za swoich lokatorów z każdym miesiącem ponosi coraz większe straty.

Rozwiązaniem tej sytuacji może być wystąpienie z roszczeniem o zapłatę odszkodowania do gminy. Zapewnienie lokalu socjalnego dla osoby eksmitowanej jest obowiązkiem gminy. Niejednokrotnie jednak gmina nie dysponuje wystarczającą liczbą lokali socjalnych, gdyż osób oczekujących jest zbyt wiele. Jeśli więc gmina nie może zapewnić lokalu socjalnego, to przez cały okres zamieszkiwania lokatorów w mieszkaniu właściciela zwraca koszty ponoszone przez właściciela. Niestety sam wyrok eksmisyjny nie wystarcza, aby otrzymać od gminy odszkodowanie. Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy, jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku, na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego właściciel może wystąpić z roszczeniem do sądu. Przepis ten reguluje kwestię odpowiedzialności odszkodowawczej jednostki samorządu terytorialnego za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej. Brak udostępnienia lokalu socjalnego powoduje po stronie właściciela koszty, czyli szkodę, która nie wystąpiłaby, gdyby lokatorzy mogli się wyprowadzić.

Przed wytoczeniem powództwa należy skierować do gminy wezwanie o zapłatę odszkodowania i określić w nim wysokość miesięcznego czynszu oraz liczbę miesięcy, za które właściciel nie otrzymał od lokatorów zapłaty czynszu. Na tym etapie gmina może uznać swoje zobowiązanie i wypłacić żądaną kwotę, jednak bardziej prawdopodobna będzie odpowiedź odmowna lub całkowity jej brak.

Wówczas właściciel może wystąpić do sądu cywilnego z roszczeniem o zapłatę. Zasadą jest odpłatność dostępu do sądu, dlatego wytoczenie powództwa wiązać się będzie z koniecznością dokonania opłaty na rachunek bankowy sądu. Opłata ta wynosi 5 proc. kwoty dochodzonego roszczenia (wartości przedmiotu sporu).

Pozew należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym miejscowo dla danej gminy. Jeżeli natomiast wysokość dochodzonego odszkodowania będzie przekraczała kwotę 75.000,00 zł, wówczas pozew należy złożyć we właściwym sądzie okręgowym.

Anna Trojnar-Słomska
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *