Solidar Śląsko Dąbrow

Rewolucja w pracy tymczasowej

Ochrona kobiet w ciąży, ograniczenie maksymalnej długości okresu świadczenia pracy tymczasowej oraz kary finansowe dla nieuczciwych pracodawców korzystających z usług agencji pracy tymczasowej – to tylko część propozycji, które znalazły się w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o pracy tymczasowej.
 
Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy mają doprowadzić do uporządkowania działalności agencji pracy tymczasowej. W Polsce działa ich ponad 6 tys. W 2015 roku za pośrednictwem APT do pracy u pracodawców użytkowników, czyli firm zatrudniających pracowników poprzez agencje, skierowanych zostało ok. 800 tys. osób. Jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tylko w ciągu roku liczba pracowników zatrudnianych za pośrednictwem tego typu agencji wzrosła o ponad 100 tys.
W 2015 roku z pracownikami tymczasowymi podpisano w sumie ponad 2 miliony 300 tys. różnego rodzaju umów o świadczenie pracy, z czego większość stanowiły umowy cywilnoprawne. Rok wcześniej takich umów było o ponad 300 tys. mniej.
 
Kontrole przeprowadzone w latach 2013-2015 przez Państwową Inspekcję Pracy w agencjach pracy tymczasowej oraz u pracodawców użytkowników wykazały wiele nieprawidłowości. Nadużycia dotyczyły przede wszystkim zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacjach,
w których pracownik powinien otrzymać umowę o pracę, naruszania przepisów z zakresu wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń, a także niezapewnienia pracownikom tymczasowym bezpiecznych warunków pracy.
 
Ukrócić patologie
Dr Anna Reda-Ciszewska, ekspert NSZZ Solidarność podkreśla, że obowiązująca obecnie ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych zawiera wiele przepisów dotyczących ochrony prawnej pracowników, ale możliwości ich wyegzekwowania są niewielkie i z tego powodu dochodzi do nadużyć. Te same osoby przez wiele lat są zatrudniane za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, stając się pracownikami permanentnie tymczasowymi. Projekt ustawy przyjęty przez rząd zakłada, że agencja nie będzie mogła skierować pracownika do pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika na okres dłuższy niż 18 miesięcy w ciągu
36 kolejnych miesięcy. Równocześnie pracodawca użytkownik nie będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego dłużej niż przez 18 miesięcy w ciągu 3 lat.
– Nie będzie już tak, że pracownik kierowany jest przez jedną agencję do pracy tymczasowej
na 18 miesięcy, a po upływie tego okresu inna agencja kieruje go do pracy na kolejne
18 miesięcy i tak dalej – mówi dr Anna Reda-Ciszewska. Pracodawca nie będzie mógł także dłużej niż przez 36 miesięcy zatrudniać pracownika tymczasowego, który wykonuje pracę obejmującą zadania należące do obowiązków nieobecnego pracownika etatowego.
 
Ochrona kobiet w ciąży
W rządowym projekcie znalazły się rozwiązania gwarantujące pracownikom tymczasowym równe traktowanie względem pracowników zatrudnionych bezpośrednio u danego pracodawcy. Odnoszą się one m.in. do zasad wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.
 
Kluczowa zmiana dotyczy ochrony kobiet w ciąży. W tej chwili umowa z pracownicą tymczasową będącą w ciąży ulega rozwiązaniu po upływie okresu, na jaki została podpisana. Zmiana proponowana w projekcie ustawy zakłada, że taka umowa zostanie przedłużona do dnia porodu, jeśli do jej wygaśnięcia miałoby dojść po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Dzięki temu kobieta otrzyma zasiłek macierzyński.  – Do tej pory pracownice tymczasowe będące
w ciąży nie miały takiej ochrony prawnej. Zmiany w tym zakresie zaproponowane w projekcie ustawy są konsekwencją unijnej dyrektywy dotyczącej pracy tymczasowej, w której taka ochrona została przewidziana – dodaje dr Anna Reda-Ciszewska.
 
Jeżeli projekt wejdzie w życie, pracodawca nie będzie mógł powierzyć pracownikowi tymczasowemu tego samego rodzaju pracy, którą przez ostatnie 3 miesiące wykonywał pracownik zatrudniony u niego na stałe, ale został zwolniony. W ocenie dr Redy-Ciszewskiej może to zapobiec wymianie pracowników etatowych na pracowników tymczasowych.
 
Kary finansowe
Po zmianie ustawy pracownikowi tymczasowemu łatwiej będzie skierować sprawę do sądu pracy. Jak wyjaśnia Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia
w Głównym Inspektoracie Pracy, obowiązująca obecnie ustawa stanowi, że roszczenia pracownika tymczasowego rozpatruje sąd właściwy ze względu na siedzibę agencji pracy tymczasowej. – Projekt ustawy zrównuje pod tym względem sytuację pracowników tymczasowych z pozostałymi pracownikami – mówi Jarosław Leśniewski.
 
Projekt zakłada także wprowadzenie większych sankcji za naruszanie praw pracowników tymczasowych. Za wykroczenia pracodawca będzie mógł zostać ukarany grzywną wynoszącą od tysiąca do 30 tys. zł. 
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto:publcdomainpictures.net/PD
 
 

Dodaj komentarz