Solidar Śląsko Dąbrow

Przyłącz się do nas

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem związku zawodowego, a w Twoim zakładzie pracy działa NSZZ Solidarność udaj się do komisji zakładowej i złóż deklarację członkowską. Tam również uzyskasz wszelkie informacje na temat prowadzonej działalności i przysługujących Ci praw związkowych.

Zgodnie ze Statutem NSZZ Solidarność członkami naszego związku mogą zostać:

  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (także spółdzielczej umowy o pracę),
  • osoby zatrudnione w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych na podstawie członkostwa (wyboru, powołania, mianowania),
  • uczniowie przyzakładowych szkół zawodowych świadczących pracę na rzecz zakładu pracy lub pobierających naukę zawodu,
  • osoby wykonujące pracę nakładczą,
  • osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej, a także osoby czerpiące środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy,
  • osoby bezrobotne,
  • emeryci i renciści,
  • osoby odbywające zastępczą służbę wojskową.

Członkostwo w związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą właściwej komisji zakładowej (międzyzakładowej lub wydziałowej). Od uchwały odmawiającej przyjęcia do związku zainteresowanemu służy prawo odwołania do walnego zebrania organizacji zakładowej (międzyzakładowej, względnie wydziałowej).

Jeżeli w Twoim zakładzie pracy nie działa jeszcze NSZZ Solidarność, spróbuj z naszą pomocą zorganizować pracowników i założyć zakładową organizację związkową. Osoby, które nie mogą się zrzeszać w macierzystych zakładach pracy, mogą tworzyć organizacje związkowe przy terenowych strukturach związku. W tym celu skontaktuj się z jednym z biur terenowych Zarządu Regionu.