Solidar Śląsko Dąbrow

Czym jest związek

Na całym świecie od ponad stu lat pracownicy zrzeszają się w związkach zawodowych by mieć wpływ na warunki pracy i płacę. Podobnie jak związki zawodowe w innych demokratycznych krajach Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność stara się pomagać pracownikom w prowadzeniu dialogu z pracodawcą. Pracownikom, którzy organizują się w związek zawodowy polskie prawo umożliwia szerokie możliwości działania. Im liczniejsza grupa pracowników organizuje się w związek zawodowy – tym większe są możliwości korzystania z przysługujących praw pracowniczych.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność powstał w wyniku protestu robotniczego w 1980 roku. Swoją działalność prowadzi na podstawie Konstytucji RP, Ustawy o związkach zawodowych oraz innych aktów prawnych regulujących stosunki pracownicze. Charakter, cele i strukturę NSZZ Solidarność określa jego statut.

Podstawowym celem działalności NSZZ Solidarność jest obrona praw, godności i interesów pracowników. Jeśli masz problemy z pracodawcą, jeśli łamane są Twoje prawa, jeśli nie otrzymujesz należnego wynagrodzenia za pracę, jeśli Twój zakład pracy jest zagrożony likwidacją, a Ty utratą zatrudnienia

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO ZWIĄZKU !

Bądźmy Solidarni nie tylko w sytuacjach trudnych, ale również wtedy, kiedy kłopoty szczęśliwie nas omijają. Razem możemy skuteczniej walczyć o poprawę bytu naszych rodzin, a w sytuacjach trudnych pomóc sobie i naszym kolegom z pracy.

Podstawową jednostką organizacyjną NSZZ Solidarność jest organizacja zakładowa zrzeszająca pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy bez względu na zawód. Status organizacji zakładowej posiada również międzyzakładowa organizacja związkowa zrzeszająca członków związku zatrudnionych w miejscach pracy nie objętych działalnością zakładowej organizacji związkowej. Osoby, które nie mogą się zrzeszać w macierzystych zakładach pracy, mogą tworzyć organizacje związkowe przy terenowych strukturach związku. Zakładowa organizacja związkowa w miarę potrzeby tworzy niższe ogniwa, a w szczególności: organizacje wydziałowe (oddziałowe) i koła.

Jeśli nie jesteś jeszcze członkiem NSZZ Solidarność, jeśli w Twoim zakładzie pracy nie działa jeszcze NSZZ Solidarność, z naszą pomocą możesz założyć zakładową organizację związkową. Aby uzyskać związkową pomoc organizacyjną, merytoryczną i prawną możesz skontaktować się z naszymi przedstawicielami w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego lub w wybranych biurach terenowych ZR.