Solidar Śląsko Dąbrow

Przerwy w pracy

Przepisy Kodeksu pracy wprowadzają kwestie związane z regulacją czasu pracy jak i zawartych w nich przerw. W ramach tych przepisów wyróżnia się dwa rodzaje przerw, czyli takie, które wlicza się do czasu pracy oraz przerwy niewliczane do czasu pracy pracownika. Kodeks pracy wprowadza dla pracownika „prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin”. Oznacza to, że pracownik pracujący przykładowo od godziny 8.00 do 16.00 musi mieć zagwarantowaną przez pracodawcę przynajmniej 15 minutową przerwę, w ciągu której pracownik może swobodnie decydować o wykorzystaniu przysługującego mu wtedy czasu. Należy pamiętać, że o czasie udzielenia przerwy będzie decydował pracodawca i może on także wprowadzić przerwę w odmiennych godzinach dla poszczególnych pracowników. Przerwa taka jest prawem każdego pracownika zagwarantowanym przez kodeks, zatem pracodawca nie może zmusić pracownika do rezygnacji z takiej przerwy. Pamiętać należy, że przepisy Kodeksu pracy zezwalają pracodawcy na wprowadzenie korzystniejszego systemu przerw przewidującego ich wydłużenie lub zwiększenie ich liczby.

Przerwa od monitora
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe wprowadza także przerwę wliczaną do czasu pracy. Przepisy tego rozporządzenia dla osób pracujących na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe i użytkujących je co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, wprowadzają przerwę trwającą „co najmniej 5 minut, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego”. W rozporządzeniu chodziło głównie o to, by zapewnić pracownikom przemienność zadań.

Przerwa na karmienie
Ustawodawca wprowadził też przerwy wliczane do czasu pracy dla pracownic karmiących dziecko piersią. Pracownica taka, która pracuje więcej niż 6 godzin dziennie będzie miała prawo do dwóch 30-minutowych przerw, natomiast w przypadku karmienia przez nią więcej niż jednego dziecka przerwy będą wydłużone do 45 minut, przy czym przerwy te można połączyć w jedną. Pracownicom, których czas pracy nie przekracza 6 godzin dziennie będzie przysługiwała jedna przerwa na karmienie, natomiast przerwa na karmienie nie będzie przysługiwała pracownicom, których czas pracy jest krótszy niż 4 godziny dziennie.

Przerwa godzinna
Kodeks pracy przewiduje także możliwość wprowadzenia przez pracodawcę w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub umowie o pracę jednej przerwy, która nie będzie zaliczana do czasu pracy. Przerwa taka nie powinna przekraczać 60 minut, nie może być dzielona na kilka krótszych przerw, natomiast jej celem powinno być wprowadzenie dla pracownika możliwości spożycia posiłku lub załatwienia jego spraw osobistych. Oznacza to, że pracownik pracujący przykładowo od godziny 8.00 do 17.00 będzie miał 60-minutową przerwę, która nie będzie wliczać się do jego czasu pracy.

Przerwa na papierosa
Kodeks pracy ani inne rozporządzenia nie przewidują specjalnych przerw dla osób palących. Wprawdzie pracodawca nie może przy wyborze pracownika uzależniać jego zatrudnienia od tego czy jest palaczem, czy nie, to tak samo prawo w żaden sposób nie będzie preferować ani grupy palaczy ani niepalących. Pracownicy powinni w czasie swojej pracy pozostawać do „dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy”. O tym, co pracownik robi w czasie swojej ustawowo przewidzianej 15-minutowej przerwy, może decydować swobodnie, czyli może (o ile regulamin lub inne postanowienia nie przewidują inaczej) wykorzystać ten czas jako przerwę na papierosa, jednak poza nią korzystać już będzie z dodatkowych przerw, co może prowadzić do sytuacji, że pracownikowi za ten czas nie będzie przysługiwać wynagrodzenie.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji dotyczących swoich praw i obowiązków w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 00 31 38, który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Monika Weingaertner
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *