Solidar Śląsko Dąbrow

Przepisy o rzeczach znalezionych

Znalazłem ostatnio w parku przy ławce torbę z laptopem. Jak powinienem zachować się w takiej sytuacji? Gdzie powinienem to zgłosić? Dodam, że w pobliżu torby nie było nikogo, nie widziałem również by ktoś ją zostawiał.

Na wstępie naszych rozważań, które odpowiedzą na nurtujące naszego Czytelnika pytania, wskazać należy, iż 21 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa o rzeczach znalezionych, która uporządkowała dotychczas obowiązujące przepisy w tym zakresie. Regulacja ta swoim zakresem obejmuje również sytuacje znalezienia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, jak również postępowanie w sytuacji znalezienia rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Ponadto określono tam również procedurę w wypadku znalezienia rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia (tj. broni, amunicji, materiałów wybuchowych), czy też kwestie odnalezienia dokumentów (dowodu osobistego, paszportu, itp.).

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w omawianej sytuacji, znalazca powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie starostę, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy. Na marginesie wskazać w tym miejscu należy, iż gdyby przedmiot został znaleziony w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo w środkach transportu publicznego, powinien rzecz znalezioną oddać właściwemu zarządcy, który następnie przekazuje ją staroście.

Po otrzymaniu takiego zawiadomienia, starosta sporządza stosowny protokół, w którym wskazuje nie tylko imię i nazwisko znalazcy, ale również dokładnie określa znalezioną rzecz, z uwzględnieniem czasu i miejsca jej znalezienia. Znalazca może również oddać rzecz staroście na przechowanie. Co ciekawe, starosta ma prawo odmówić przyjęcia rzeczy, gdy szacunkowa jej wartość nie przekracza 100 zł. W takim przypadku znalazca może postąpić z rzeczą znalezioną według własnego uznania.

Warto zaznaczyć, iż znalazca może żądać znaleźnego, w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy znalezionej. Swoje roszczenie powinien jednak zgłosić najpóźniej do dnia odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną. Stosowne żądanie może zostać ujęte w protokole sporządzanym przez starostę.

W sytuacji, gdy z samej już rzeczy znalezionej można ustalić imię i nazwisko jej właściciela (tj. rzecz jest podpisana), lecz nie jest znany jej adres zamieszkania, starosta występuje wówczas do organu prowadzącego właściwą ewidencję, rejestr lub zbiór danych o udzielenie informacji umożliwiających ustalenie tego adresu. Po uzyskaniu stosowanych danych, wzywa taką osobę do odbioru rzeczy.

W sytuacji gdy danych tych uzyskać nie można lub osoba ta jest nieznana, wówczas starosta umieszcza wezwanie do odbioru rzeczy na tablicy, znajdującej się w widocznym miejscu w jego siedzibie. Ponadto umieszcza również informację w Biuletynie Informacji Publicznej. Takie wezwanie widnieje przez okres jednego roku od momentu znalezienia rzeczy. Gdy wartość rzeczy przekracza 5 tys. zł starosta ma również obowiązek zamieścić stosowne ogłoszenie w prasie o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Warto również zapamiętać, iż w sytuacji gdyby rzecz znaleziona, nie została przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, lub w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, wówczas rzecz staje się własnością znalazcy. W przypadku gdy rzecz znajduje się w przechowaniu u starosty, wówczas zawiadamia on o upływie terminów znalazcę i wzywa go do odbioru rzeczy w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w sytuacji gdy na wezwanie starosty rzecz nie zostanie odebrana przez znalazcę, wówczas staje się ona własnością powiatu.

Martyna Bugajska
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Dodaj komentarz