Solidar Śląsko Dąbrow

Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce

Spore kontrowersje w doktrynie i praktyce prawa pracy budzi autonomiczna regulacja prawa samorządowego jaką jest przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce. W myśl art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych: 
 
1. Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce, o której mowa w art. 2, w tej samej lub innej miejscowości, 
w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.
 
2. Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców.
 
3. W przypadku przeniesienia pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, do innej jednostki jego akta osobowe wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przekazuje się do jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony.
Cytowany przepis dotyczy możliwości przeniesienia urzędnika samorządowego do innej jednostki organizacyjnej. Co istotne odnosi się on wyłącznie do pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. Opisana instytucja nie dotyczy zatem innych pracowników samorządowych tj. doradców i asystentów, a także pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych zmianie ulega nie tylko treść stosunku pracy (tak jak ma to miejsce w powszechnym prawie pracy na podstawie art. 42 k.p.), ale przede wszystkim podmiot zatrudniający (pracodawca). Warunkiem zastosowania omawianej instytucji przeniesienia urzędnika do innej jednostki jest jednak zgoda pracownika. Przepis stanowi wyraźnie, że przeniesienie to następuje wyłącznie na wniosek lub za zgodą pracownika. Tym opisana regulacja różni się od przewidzianej w art. 23 ustawy  o pracownikach samorządowych instytucji przeniesienia pracownika samorządowego do pracy na innym stanowisku w przypadku reorganizacji jednostki. Przeniesienie może nastąpić do jednostki organizacyjnej zlokalizowanej w tej samej lub innej miejscowości.
 
W świetle komentowanego przepisu chodzi oczywiście o inne samorządowe jednostki organizacyjne, przy czym nie ma tu zawężenia do jednostek organizacyjnych tej samej jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa). A zatem przeniesienie, o jakim mowa, może nastąpić zarówno pomiędzy różnymi szczeblami jednostek samorządowych, jak i do jednostek tego samego szczebla (np. do jednostki organizacyjnej innej gminy, powiatu czy województwa). Przesłankami decyzji pracodawców o wyrażeniu zgody na przeniesienie są: brak przeciwwskazań z punktu widzenia ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudnia danego pracownika samorządowego, oraz ważne potrzeby po stronie pracodawcy przejmującego. W praktyce wiążącej oceny spełnienia powyższych przesłanek dokonują kierownicy jednostek (A.Rycak, Ustawa o pracownikach samorządowych Komentarz, wyd. II, WK 2016).
 
Omawiana regulacja realizuje cele ustawy o pracownikach samorządowych, jakimi było „stworzenie podstaw do zbudowania sprawnego i profesjonalnego wykonywania zadań przez samorząd terytorialny” oraz „spójnego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej” (uzasadnienie projektu ustawy, Sejm RP VI kadencji, nr druku 752). Wyrazem tego jest uzależnienie przeniesienia pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce nie tylko od jego wniosku lub zgody, ale przede wszystkim od nienaruszenia ważnego interesu jednostki dotychczas zatrudniającej pracownika oraz istnienia ważnych potrzeb po stronie jednostki przejmującej.
 
Bardzo trafnego podsumowania przedmiotowej materii dokonał Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 12.06.2013 roku sygn. akt I PK 2/13 – przeniesienie pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym do pracy w innej jednostce samorządowej 
w drodze porozumienia pracodawców na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą dotychczasowym i nawiązania nowego stosunku pracy z jednostką, w której pracownik ma być zatrudniony.
 
Zmiana pracodawcy dokonywana w trybie art. 22 ustawy z 2008 roku o pracownikach samorządowych następuje w ramach tego samego stosunku pracy, który podlega jedynie modyfikacji, między innymi w zakresie podmiotu zatrudniającego, a tego ustawowego skutku nie niweczy zawarcie nowej umowy o pracę z pracownikiem samorządowym przeniesionym w omawianym trybie do innej jednostki samorządowej.
 
Łukasz Wocławek
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej

Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

 

 

Dodaj komentarz