Solidar Śląsko Dąbrow

Przedawnienie roszczeń po wypadku przy pracy

Poszkodowanemu pracownikowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za szkodę będącą następstwem wypadku przy pracy w terminie 3 lat od dnia wypadku. Oznacza to, że przez cały ten czas osoba poszkodowana może wystąpić przeciwko pracodawcy zarówno z wezwaniem do zapłaty, jak też wytoczyć powództwo na drodze sądowej. Co istotne – skierowanie roszczeń na drogę sądową powoduje przerwanie przedawnienia i o ile złożenie pozwu nastąpiło przed upływem 3 lat od wypadku, to bez znaczenia pozostaje wówczas sam czas trwania sprawy sądowej – przedawnienie zostało bowiem skutecznie przerwane.

Jeżeli pracodawca posiada zawartą umowę ubezpieczenia OC, przerwanie biegu przedawnienia przeciwko ubezpieczycielowi następuje również przez samo zgłoszenie mu roszczeń. W takiej sytuacji poszkodowany może oczywiście kontynuować spór przeciwko ubezpieczycielowi w sądzie, jednakże nie musi obawiać się o ewentualne przedawnienie roszczeń jeżeli dokonał zgłoszenia szkody w czasie, gdy roszczenia nie były przedawnione. Przerwanie biegu terminu przedawnienia ma jeszcze tę zaletę, że przez czas trwającego postępowania (sądowego lub przed ubezpieczycielem) termin ten nie biegnie, a zaczyna biec na nowo dopiero z chwilą jego zakończenia (wydania wyroku przez sąd lub decyzji przez ubezpieczyciela).

W przypadku, gdy wypadek przy pracy został równocześnie zakwalifikowany przez sąd karny jako przestępstwo, a pracodawca lub inna osoba zostali skazani wyrokiem karnym, wówczas poszkodowany może dochodzić swoich praw przez czas 20 lat od dnia zdarzenia.

Andrzej Szmuc, przedstawiciel regionalny Votum S.A.
tel. 606 236 583
e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Dodaj komentarz