Solidar Śląsko Dąbrow

Prywatyzacja elektrociepłowni do prokuratury

Organizacje związkowe z Elektrociepłowni Zabrze S.A. złożyły w zabrzańskiej Prokuraturze Rejonowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa. Zawiadomienie dotyczy naruszenia prawa podczas prywatyzacji elektrociepłowni.

Zdaniem związkowców umowę prywatyzacyjną zawarto bez wymaganego prawem zabezpieczenia interesów pracowników prywatyzowanej spółki  skarbu państwa. – W umowie prywatyzacyjnej, poza mglistymi deklaracjami w preambule, brak jest  zapisów zabezpieczających interesy pracowników elektrociepłowni. Tym samym ta umowa  nie spełnia wymogów określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji – mówi Piotr Wujec, pełnomocnik Wspólnego Związkowego Zespołu Negocjacyjnego EC Zabrze S.A. (WZZN EC Zabrze).

Dodaje, że naruszone zostało również porozumienie pomiędzy rządem a centralami związkowymi z marca 2006 roku.  Ustęp 5 tego porozumienia brzmi: „Strony stwierdzają, że w przypadku konsolidacji lub prywatyzacji przedsiębiorstw energetycznych, będą dążyć zgodnie z przepisami prawa i dotychczasowymi praktykami, do podpisania umów społecznych (pakietów socjalnych) w podmiotach, w których jeszcze nie obowiązują”.

– W zawiadomieniu do prokuratury podkreślamy, że z powodu  zaniedbań  obowiązków ustawowych urzędników ministerstwa, załoga naszej elektrociepłowni nie tylko nie ma wynegocjowanego pakietu socjalnego, ale też może utracić prawa zapisane w dotychczasowych układach zbiorowych pracy, co potwierdził sam inwestor podczas ostatnich rozmów – mówi Mirosław Grzywa, szef Solidarności w EC Zabrze i rzecznik WZZN.

Oprócz zarzutu związanego z brakiem zabezpieczenia praw pracowników prywatyzowanej spółki, w zawiadomieniu do prokuratury związkowcy informują również o naruszeniu przez urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa ustawy o dostępie do informacji publicznej. – Mimo wielokrotnie ponawianych wniosków urzędnicy MSP odmówili stronie związkowej wglądu do umowy prywatyzacyjnej. Co więcej,  gdy Skarb Państwa już opublikował umowę, to jednocześnie utajnił istotne jej fragmenty,  pomimo wymogu jawności tego typu dokumentów po zakończeniu procesu prywatyzacji. Brak wiedzy o treści umowy ograniczał możliwość działania związków zawodowych – dodaje Piotr Wujec.

24 listopada 2010 roku  Fortum Power and Heat  podpisało z Ministrem Skarbu Państwa umowę kupna 85 proc. akcji spółki Elektrociepłownia Zabrze oraz 85 proc. akcji spółki Zespół Elektrociepłowni Bytom. Całkowita wartość transakcji wyniosła ponad 82 mln zł. 3 stycznia oba zakłady zostały formalnie przejęte przez nowego inwestora, mimo braku pakietów socjalnych dla załóg.

Dodaj komentarz