Solidar Śląsko Dąbrow

Problemy ze śniegiem

Do CDO24 napłynęło od Państwa wiele pytań dotyczących problemów związanych z odśnieżaniem, zarówno samochodów, jak i budynków czy posesji. Przepisy prawa jasno regulują te obowiązki. Poniżej przedstawiamy Państwa pytania wraz z odpowiedziami popartymi regulacjami prawnymi.

Wzdłuż mojego domu jest chodnik. Czy jestem zobowiązany do odśnieżania chodnika przed posesją?
Tak, właściciel nieruchomości musi odśnieżać chodnik, przylegający do jego nieruchomości. Obowiązek taki wynika wprost z art. 5 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wedle którego właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości. Ustawa definiuje także pojęcie chodnika, jako wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Natomiast jeżeli na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, to wtedy właściciel nieruchomości nie musi takiego chodnika odśnieżać.

Żona każe mi odśnieżać balkon. Moim zdaniem to jednak spółdzielnia mieszkaniowa jest odpowiedzialna za odśnieżanie balkonów, tak samo jak za sprzątanie klatki schodowej.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 października 2002 (III RN 153/01) orzekł, że „balkon przylegający do lokalu mieszkalnego, stanowiący przedmiot odrębnej własności i służący do wyłącznego użytku jego właściciela, stanowi część składową tego lokalu, a koszty jego utrzymania w należytym stanie, w tym także jego odtworzenia, nie obciążają wspólnoty mieszkaniowej budynku, lecz właściciela lokalu mieszkalnego”. Oznacza to, że właściciel lokalu mieszkaniowego ma obowiązek odśnieżania balkonu przylegającego do lokalu mieszkalnego. Natomiast właściciel budynku lub jego zarządca (np. spółdzielnia mieszkaniowa) odpowiadają jedynie za należyte utrzymanie w czystości części wspólnych budynku.

Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie dachów budynków? Co z soplami?
Prawo Budowlane w art. 61 przewiduje, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany do utrzymywania i użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem oraz do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury. Obowiązkiem właściciela i zarządcy budynku jest zatem dbanie o odpowiedni stan techniczny budynku, w tym także usunięcie z dachu śniegu, by nie dopuścić do przeciążenia konstrukcji budynku. Obowiązki zapewnienia należytego bezpieczeństwa nie ograniczają się jedynie do śniegu, ale obejmują także konieczność usuwania sopli, brył lub nawisów śniegowych.

Masz jakieś pytania prawne do CDO24? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl, może Twój problem poruszony zostanie w następnym artykule!

Monika Weingaertner
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz