Solidar Śląsko Dąbrow

Priorytetowe działania Funduszu na 2020 rok

Ograniczanie niskiej emisji, gospodarka odpadami i edukacja ekologiczna – to priorytety Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2020 rok. Lista najważniejszych zadań została zaprezentowana 28 marca w Sali Sejmu Śląskiego.
 
Wśród najważniejszych zadań WFOŚiGW, podobnie jak w poprzednich latach, znalazły się także przedsięwzięcia związane z ochroną wód, różnorodności biologicznej oraz profilaktyką zdrowotną.
 
Podczas konferencji podkreślono, że jednym z priorytetów będzie walka z niską emisją. W 2020 roku kontynuowany będzie program „Czyste powietrze” w ramach, którego można się starać o dofinansowanie m.in. do termomodernizacji domów jednorodzinnych i wymiany przestarzałego pieca np. na nowoczesny kocioł węglowy. Na liście najważniejszych zadań znalazły się także przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu z budynków i utylizacją odpadów zawierających azbest oraz budową i modernizacją obiektów przeciwpowodziowych.
 
Środki z Funduszu przeznaczone zostaną również m.in. na likwidację składowisk odpadów komunalnych, stwarzających zagrożenie dla środowiska, znajdujących się na terenach należących do Skarbu Państwa lub samorządów.
 
Spotkanie w Sali Sejmu Śląskiego miało charakter konsultacyjny. Wzięli w nim udział przedstawiciele wojewódzkich władz państwowych i władz samorządowych oraz przedstawiciele instytucji, do których kierowane jest dofinansowanie z Funduszu. Byli to reprezentanci m.in. samorządów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorcy. – Takie spotkania są bardzo ważne, ponieważ umożliwiają przepływ informacji między Funduszem i beneficjentami. Bez tych konsultacji nie możemy zatwierdzić listy zadań priorytetowych na kolejny rok – wyjaśnia Ewa Cofała, kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej WFOŚiGW w Katowicach.
 
Podczas spotkania przedstawiciele firm i instytucji, które w 2020 roku zamierzają się starać o dofinansowanie z WFOŚiGW mogli skonsultować swoje plany z przedstawicielami Funduszu. Uczestnicy spotkania mogli także zgłaszać propozycje inwestycji, które mogłyby zostać objęte wsparciem finansowym w ramach zadań realizowanych przez Fundusz.
 
aga
źródło foto: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 
 

Dodaj komentarz