Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa

Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa jest tworzona z inicjatywy pracowników. Pracodawca nie ma wpływu na to, czy pracownicy zechcą utworzyć kasę. Celem kasy jest udzielanie pożyczek i zapomóg oraz gromadzenie wkładów pracowniczych. Gromadzenie środków w kasie to dobry sposób na oszczędzanie.

W razie rozwiązania stosunku pracy z danym pracodawcą (niezależnie od tego, czy zwolnimy się sami, czy on nas zwolni) zostaną nam wypłacone zgromadzone wkłady, co często jest znaczną kwotą.

Kasę może utworzyć już 10 pracowników. W tym celu muszą oni sporządzić deklaracje, w której zgłoszą chęć uczestnictwa w kasie. Do tego muszą sporządzić uchwałę o powołaniu kasy. Następnie muszą sporządzić statut kasy.
Kasa nie podlega rejestracji w żadnym rejestrze. Ma ona jednak zdolność sądową, co oznacza, że może np. pozywać dłużników o zwrot niespłaconych pożyczek.

Wszyscy członkowie kasy tworzą walne zebranie członków. Walne zebranie ma prawo do uchwalania statutu kasy i wprowadzania zmian do niego, powoływania członków zarządu i komisji rewizyjnej, uchwalania wysokości wpisowego, miesięcznych wkładów członkowskich oraz zasad udzielania zapomóg. Do tego walne zgromadzenie przyjmuje sprawozdania zarządu z działalności, wnioski komisji rewizyjnej oraz może podjąć uchwałę dotyczącą likwidacji kasy.

Aby kasa mogła funkcjonować, musi posiadać odpowiednie organy, czyli zarząd oraz komisję rewizyjną. Zarząd składa się przynajmniej z 3 osób, czyli z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Kompetencje zarządu są dość szerokie np. przyjmowanie i prowadzenie ewidencji członków kasy, przyznawanie pożyczek, zapomóg, zwoływanie walnych zebrań członków, reprezentowanie kasy wobec pracodawcy, ustosunkowanie się do wniosków komisji rewizyjnej, współpraca ze związkami zawodowymi itp. Komisja rewizyjna to organ kontrolny, którego celem jest kontrola działalności finansowej zarządu. Komisja musi dokonywać kontroli raz na kwartał. Komisja musi składać się z minimum z 3 członków.

Kasa gromadzi środki finansowe, które pochodzą głównie z wkładów oszczędnościowych członków kasy. Środki finansowe kasy składają się z funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego, rezerwowego, zapomogowego i innych funduszy przewidzianych w statucie.Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy jest tworzony właśnie z wkładów członkowskich i przeznacza się go na udzielanie pożyczek. Wysokość wkładów członkowskich określana jest w statucie. Wkłady takie mogą być potrącone z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego lub wychowawczego. Na potrącanie zgodę musi wydać pracownik.

Obsługę kasy zapewnia nieodpłatnie pracodawca. W tym celu pracodawca i kasa podpisują umowę, w której określają zakres pomocy. Będzie to przede wszystkim obsługa kasowa, księgowa i prawna. Pracodawca udostępni kasie także pomieszczenie i druki do wykonywania działalności.

Należy zaznaczyć, że w jednym zakładzie pracy, u jednego pracodawcy może działać tylko jedna kasa, dlatego jeśli następuje łączenie zakładów, to kasa pracodawcy, który ulega likwidacji przestanie istnieć lub zostanie wcielona do kasy działającej u pracodawcy przejmującego.

Kasa może udzielać różnych pożyczek – długoterminowych, krótkoterminowych czy chwilówek. Rodzaj udzielanych pożyczek zależy od kondycji finansowej kasy i zapotrzebowania pracowników.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo
tel. (+48) 781 729 460

www.forumpokrzywdzonych.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *