Solidar Śląsko Dąbrow

Powstaje regionalna Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego

W Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie komitetu zajmującego się opracowaniem Strategii Przyrody dla Województwa Śląskiego na lata 2011-2030. W jego skład weszli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konsultantem został Jerzy Parusel, dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Prace nad strategią rozpoczęły się już w lipcu 2009 roku. Od tego momentu zbierane są informacje o stanie przyrody w regionie oraz analizowane inne raporty.– Dokument będzie stanowił wkład naszego województwa w realizację Krajowej Strategii Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej. Wpisuje się również w cele ogłoszonego przez ONZ Roku Różnorodności Biologicznej – mówi Jerzy Parusel. Eksperci podkreślają, że strategia będzie pierwszym tego typu raportem przygotowanym na szczeblu regionalnym, uzupełniającym pozostałe plany rozwoju. Przyjęte w niej rozwiązania, mają być oparte o najnowsze osiągnięcia organizacyjne, naukowe, informatyczne i technologiczne. Opracowany zostanie także system wdrażania i kontroli realizacji celów.W dokumencie znajdzie się m.in. analiza słabych i mocnych stron dziedzictwa przyrodniczego, najważniejsze cele oraz projekty, których realizacja pozwoli na ochronę przyrody w regionie – mówi Piotr Biernat, rzecznik prasowy WFOŚiGW.

Dokument ma być gotowy w 2011 roku. Będzie określał cele krótkoterminowe do 2020 roku oraz takie, których osiągnięcie będzie możliwe dopiero po tej dacie.W najbliższym czasie prace rozpocznie zespół ekspercki składający się z naukowców przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną przyrody i samorządu. Pod koniec kwietnia zorganizowane zostaną warsztaty tematyczne, a w maju konferencja rozpoczynająca publiczną debatę o stanie przyrody w naszym regionie.
AK

Ochrona przyrody jest obowiązkiem
Obowiązek ochrony przyrody zapisany jest m.in. w ustawach o ochronie przyrody i samorządzie województwa.
Przy tworzeniu strategii eksperci wezmą też pod uwagę światowe i europejskie konwencje i dyrektywy. Zachowanie i odtworzenie bioróżnorodności jest także jednym z kierunków określonych w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

Różnorodność biologiczna, to życie na Ziemi
ONZ ogłosiło rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Z tego powodu przeprowadzona zostanie ogólnoświatowa kampania informacyjna. Jej celem będzie podniesienie świadomości społeczeństw oraz zwrócenie uwagi na znaczenie różnorodności biologicznej dla jakości życia człowieka. Pokazywane będą także dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie ochrony zasobów przyrody. Różnorodność biologiczna jest tematem bardzo złożonym, będącym przedmiotem badań naukowców i obejmującym wszelkie przejawy życia na Ziemi.

Dodaj komentarz