Solidar Śląsko Dąbrow

Potrzebne wsparcie dla przedsiębiorstw ciepłowniczych i dla odbiorców

Fala bankructw spółek ciepłowniczych, przerwanie dostaw ciepła dla gospodarstw domowych lub skokowy wzrost rachunków za ogrzewanie – tak może wyglądać najbliższy sezon grzewczy w ocenie członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

29 czerwca w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcone trudnej sytuacji sektorze ciepłowniczym. – Bez wsparcia ani przedsiębiorstwa ciepłownicze, ani odbiorcy ciepła sobie nie poradzą. Przeciętny mieszkaniec naszego kraju nie będzie w stanie ponosić opłat za drożejący gaz, za drożejące ciepło, za drożejący prąd. Trzeba jak najszybciej wdrożyć rozwiązania doraźne, przynajmniej na ten sezon grzewczy – powiedział po zakończeniu obrad Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Podczas posiedzenia omówiono przygotowany przez stronę śląsko-dąbrowską „Solidarność” projekt stanowiska w sprawie wsparcia dla przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz odbiorców ciepła systemowego. Projekt zyskał wstępną akceptację wszystkich stron zasiadających w WRDS. Po ostatecznym zredagowaniu dokument ma zostać przegłosowany, a następnie przesłany premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Ma to nastąpić najpóźniej najpóźniej 6 lipca.

Jak wskazano w projekcie stanowiska, największym wyzwaniem, przed którym stoją obecnie zarówno duże przedsiębiorstwa ciepłownicze, jak i małe, lokalne ciepłownie, jest drastyczny wzrost cen paliw. Według branżowych prognoz cena gazu ziemnego w I kw. 2023 roku będzie wyższa w porównaniu do I kw. 2022 roku o przeszło 410 proc. Z kolei prognozowany wzrost ceny węgla dla ciepłownictwa w omawianym okresie wyniesie ponad 310 proc. Produkcja ciepła jest również coraz droższa z uwagi na rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 wynikające z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W ciągu dwóch ostatnich lat koszt ten wzrósł czterokrotnie.

– Z informacji płynących z branży ciepłowniczej wynika, że zrekompensowanie opisanego wyżej wzrostu kosztów produkcji energii cieplnej musiałoby się wiązać podwyżką cen dla odbiorców końcowych nawet o 300 proc. Takie rozwiązanie byłoby całkowicie nieakceptowalnie społecznie. Nie uzyskałoby również zgody ze strony Urzędu Regulacji Energetyki, który zatwierdza taryfy w sektorze ciepłowniczym – czytamy w dokumencie.

W ocenie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” niezbędne jest wdrożenie pakietu wsparcia zarówno dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, jak i odbiorców ciepła systemowego. W projekcie stanowiska WRDS wymieniono konkretne instrumenty pomocowe. Wśród nich znalazło się m.in. wyznaczenie na poziomie ministerialnym cen maksymalnych gazu i węgla dla ciepłownictwa oraz wprowadzenie rządowych dopłat dla sprzedawców tych paliw.

Cena maksymalna miałaby również zostać wyznaczona dla odbiorców indywidualnych energii cieplnej. Różnica między tym wskaźnikiem a rzeczywistym kosztem produkcji ciepła miałaby być wypłacana przedsiębiorstwom ciepłowniczym w formie rządowych dopłat.

W projekcie stanowiska wezwano rząd do podjęcia działań na forum Unii Europejskiej na rzecz głębokiej reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 mającej na celu obniżenie i ustabilizowanie ceny uprawnień emisyjnych. Kolejne zgłoszone postulaty dotyczą m.in. stworzenia funduszu na potrzeby przedsiębiorstw ciepłowniczych, który byłby źródłem finansowania nisko oprocentowanych pożyczek na zakup paliw z rocznym lub dłuższym odroczeniem spłaty oraz obniżenia podatku VAT za energię cieplną dla odbiorców indywidualnych do 0 proc.

łk