Solidar Śląsko Dąbrow

Potrzebne dalsze prace nad systemem wsparcia dla rodzin

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność popiera cele rządowego programu „Rodzina 500+”. Jednak w ocenie władz związku zawarte w nim rozwiązania w obecnym kształcie mogą przynieść bardzo ograniczone efekty.

W opinii prezydium KK chociaż projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zawiera rozwiązania stanowiące znaczne wsparcie dla rodzin, jego szczegółowe zapisy budzą szereg wątpliwości. Najważniejsze zastrzeżenie dotyczy kryteriów dochodowych uprawniających do uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko. – Przy kryterium określonym na poziomie 800 zł na członka rodziny (1200 zł, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) jedynie 31proc. wszystkich rodzin otrzyma świadczenie na pierwsze dziecko. Takie ograniczenie budzi niepokój ze względu na fakt, że ustalona kwota jest niższa, niż minimum socjalne wyliczone przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla rodzin z jednym dzieckiem, które wynosi ok. 880 zł  lub 935 zł. To oznacza wykluczenie ze wsparcia  rodzin z jednym dzieckiem, o dochodach poniżej minimum socjalnego, czyli żyjących na granicy ubóstwa – czytamy w opinii prezydium Komisji Krajowej.

Prezydium zwraca również uwagę, że choć projekt zakłada wprowadzenie progu dochodowego w przypadku świadczenia na jedno dziecko, jednocześnie nie znalazły się w nim zapisy dotyczące górnej granicy dochodów, po przekroczeniu której rodziny z większą liczbą dzieci nie byłyby uprawnione do świadczeń wychowawczych. – Ograniczenie wsparcia na pierwsze dziecko wśród rodzin najmniej zamożnych, przy jednoczesnym wsparciu dzieci w rodzinach najzamożniejszych, jest niesprawiedliwością społeczną, której NSZZ Solidarność nie może zaakceptować – ocenia prezydium.

W swojej opinii przedstawiciele władz NSZZ Solidarność podkreślili również potrzebę dalszych prac nad systemem pomocy dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Zdaniem prezydium Komisji Krajowej bezpośrednim formom wsparcia dochodów rodzin z dziećmi, które  przewiduje program „Rodzina 500+” powinny towarzyszyć także inne działania. – Chcąc zbudować powszechny system wsparcia w ramach polityki rodzinnej państwa, należy rozważyć również świadczenie kierowane do rodziców i dzieci w formie niepieniężnej, tj. powszechnie dostępnej i bezpłatnej opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku przedszkolnym, bezpłatnych posiłków w szkołach, biletów na komunikację miejską dla dzieci i młodzieży uczących się czy bezpłatnych podręczników na wszystkich szczeblach edukacji szkolnej, a także opieki stomatologicznej dla dzieci na wysokim poziomie – napisano w dokumencie.

kar
torange.us

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.