Solidar Śląsko Dąbrow

Pamiętaj o terminie

W postępowaniu przez urzędami bardzo ważne jest dotrzymywanie terminów, bowiem ich niedotrzymanie może spowodować, że nasza sprawa nie zostanie pomyślnie załatwiona. Termin to konkretna data lub okres na dokonanie jakieś czynności. W procedurze administracyjnej terminy podawane są zazwyczaj w dniach, na przykład 7 dni, 14 dni, 30 dni. Zdarzają się także terminy podawane w miesiącach.

Aby zachować termin w procedurze administracyjnej (postępowaniu przed urzędem), należy złożyć pismo (czyli wniosek, odwołanie, zażalenie i inne) w tym urzędzie, przed którym postępowanie się toczy, lub w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (najlepiej na Poczcie Polskiej). Należy pamiętać o tym, że jeśli złożymy pismo na Poczcie Polskiej, wtedy skutek jest taki jakbyśmy złożyli pismo w samym urzędzie. Mam na myśli to, że dla dotrzymania terminu ważna jest w takim przypadku data wpływu pisma do urzędu pocztowego Poczty Polskiej, a nie do urzędu docelowego. Natomiast, jeśli posłużymy się jakimś innym operatorem pocztowym, który nie ma statusu operatora publicznego, wtedy datą złożenia pisma będzie data faktycznego dotarcia pisma do urzędu.

UWAGA: w niektórych postępowaniach pismo w określonym terminie musi dotrzeć do urzędu i bez znaczenia pozostaje fakt złożenia go na poczcie polskiej. Przykłady takiej regulacji znajdują się w ustawie „Prawo własności przemysłowej”, gdzie postępowanie toczy się przed Urzędem Patentowym.

Kluczem do dotrzymania terminu, jest poznanie zasad obliczania terminów. Aby prawidłowo obliczyć termin, należy posługiwać się następującymi zasadami:
1.Termin liczy się od następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło pewne zdarzenie. Takim zdarzeniem przeważnie jest otrzymanie pisma z urzędu pocztą (decyzji, postanowienia, wezwania) lub ogłoszenie decyzji.
Przykład:
Postanowienie w swojej sprawie otrzymałam w poniedziałek 10 listopada. Mam siedmiodniowy termin na zażalenie. Termin zaczyna biec od wtorku, czyli ostatnim dniem terminu jest poniedziałek 17 listopada.
Przebieg terminu wygląda następująco: wtorek-pierwszy dzień terminu, środa-drugi dzień, czwartek-trzeci dzień, piątek-czwarty dzień, sobota-piąty dzień, niedziela -szósty dzień, poniedziałek-siódmy dzień.
2. W procedurze występują terminy tygodniowe czyli 7-dniowe – to oznacza, że jeśli pismo otrzymaliśmy we wtorek, to mamy czas do następnego wtorku,
3. W procedurze występują terminy dwutygodniowe, czyli 14 dniowe – to oznacza, że jeśli pismo otrzymaliśmy w środę, to mamy czas do środy za dwa tygodnie (na przykład od 2 czerwca do 16 czerwca),
4. Termin 30 dniowy – liczy się tak jak powyżej, ale należy pamiętać o tym, że niektóre miesiące mają 30 dni, inne 31, a luty może mieć 28 lub 29 dni. Dlatego taki termin należy zawsze obliczać przy pomocy kalendarza.
5. Termin miesięczny – nie wolno go mylić z terminem 30 dniowym. Termin miesięczny kończy się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. To oznacza, że jeśli dostałam pismo 4 kwietnia, na które muszę odpowiedzieć najpóźniej w ciągu miesiąca, mam termin do 4 maja. Natomiast jeśli dostanę pismo 31 stycznia, to mam termin do 28 lub 29 lutego (w zależności, czy jest to rok przestępny).

UWAGA: Termin miesięczny nie jest terminem 30 dniowym. Inaczej wylicza się termin miesięczny, a inaczej 30 dniowy.

6. Soboty i niedziele zawsze wlicza się do terminu. Wyjątek następuje wtedy, kiedy ostatni dzień terminu przypada na niedzielę bądź dzień ustawowo wolny od pracy. W takiej sytuacji ostatnim dniem terminu jest dzień, który następuje po niedzieli lub dniu ustawowo wolnym od pracy.
Przykład:
1. Jeśli termin kończy się w niedzielę, wtedy masz prawo złożyć pismo w poniedziałek.
2. Jeśli odebraliśmy na poczcie 4 listopada pismo, na które musimy odpowiedzieć w terminie 7 dni, czyli termin przypadłby na 11 listopada, wtedy mamy czas do 12 listopada, ponieważ 11 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo
tel. (+48) 781 729 460

www.forumpokrzywdzonych.pl

Dodaj komentarz