Solidar Śląsko Dąbrow

Osoby niepełnosprawne a praca w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych

Czy pracodawca może polecić pracownikowi ze stwierdzoną niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776) pracę w porze nocnej lub w godzinach nadliczbowych?
 
Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776) osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu w/w ustawy są osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności tj. znacznym, umiarkowanym bądź lekkim lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia. Wobec tychże osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ustawodawca wprowadza szczególne zasady czasu pracy. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776) czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Nadto, jeżeli osoba niepełnosprawna w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, to czas pracy takiej osoby nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
 
Co więcej, ustawodawca wprowadza również restrykcję w zakresie zatrudniania w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych osób niepełnosprawnych, a mianowicie: osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776)).
 
Wskazać jednak należy, iż zakazu wyrażonego w art. 15 ust. 3 w/w ustawy nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. 
 
Pracodawca może więc wydać polecenie pracownicze pracownikowi będącemu osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776), jeżeli jest to osoba zatrudniona przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. 
 
Osoba niepełnosprawna musi więc w pierwszej kolejności wystąpić z wnioskiem o umożliwienie pracy w godzinach nadliczbowych. Następnie konieczne jest przeprowadzenie badania profilaktycznego przez lekarza, który wyrazi zgodę na pracę pracownika w porze nocnej lub w godzinach nadliczbowych.Jedynie bowiem uprzedni wniosek pracownika, na który wyrazi zgodę lekarz, umożliwi wydanie przez pracodawcę polecenia pracy w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej. 
 

Bartosz Duda 
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

 

 

Dodaj komentarz