Solidar Śląsko Dąbrow

Organizowanie loterii

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że organizowanie loterii fantowej wymaga zgłoszenia. Okazuje się, że z powodu niewiedzy w tym zakresie często dochodzi do złamania prawa. Zazwyczaj organizuje się albo loterie fantowe albo pieniężne. Oba rodzaje loterii są grami losowymi. Prowadzenie loterii fantowej jest możliwe dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Ta zasada dotyczy zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych (np. firmy, szkoły, związki zawodowe).
Jeśli wartość nagród losowanych w loterii jest niższa niż kwota bazowa (kwota jest co roku inna, ale zawsze oscyluje ok. 3000 zł), można zorganizować loterię bez zezwolenia. Jednak należy zgłosić tę loterię. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej gry.

Urządzenie loterii fantowej wymaga sporządzenia regulaminu loterii. Regulamin ustala się zarówno, gdy loteria wymaga zgłoszenia jak i zezwolenia. Regulamin loterii fantowej określa zasady przeprowadzania loterii, pulę i rodzaj nagród, listę losów, sposób losowania itp.

Dochód z loterii fantowej przeznaczany jest w całości na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych. Podmiot urządzający loterię fantową jest obowiązany przedstawić informacje w tej sprawie organowi, który udzielił zezwolenia, w terminie 30 dni od dnia zakończenia urządzanej gry.

Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej udziela dyrektor izby celnej, na którego obszarze właściwości miejscowej jest urządzana i prowadzona gra. Jeśli loteria podlega tylko zgłoszeniu to należy tego dokonać przed tym samym organem.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii fantowej powinien zawierać określenie rodzaju gry, dane zgłaszającego, obszar prowadzenia gry, projekt regulaminu, dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie gry, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, ekspertyzę losów oraz aktualne zaświadczenia, że osoby fizyczne zarządzające podmiotem oraz reprezentujące podmiot występujący z wnioskiem nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do zgłoszenia loterii wymagane są podobne dane jak powyżej z pewnymi różnicami, które dotyczą losów, oświadczeń o niezaleganiu z podatkami itp. Do samego zgłoszenia załącza się oświadczenie osoby nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej tę grę o znajomości przepisów ustawy w zakresie odpowiednio loterii fantowych lub gry bingo fantowe.
Dyrektor izby celnej zatwierdza regulamin i zmiany regulaminu loterii fantowej.

Z powyższego wynika, że nawet prowadzenie małej loterii wymaga spełnienia szeregu przepisów, pomimo tego, że wystarcza samo zgłoszenie.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo
tel. (+48) 781 729 460

www.forumpokrzywdzonych.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *