Solidar Śląsko Dąbrow

Okresowe badania lekarskie

Stan faktyczny: 
Pracownik został skierowany przez pracodawcę na okresowe badania lekarskie. Jako termin do ich przeprowadzenia został wyznaczony dzień wolny od pracy. Pracownik zapytuje, czy pracodawca może wskazać taki dzień, który jest dla niego czasem wolnym od pracy, oraz czy z tytułu wykonania badań w takim dniu przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie lub dodatkowy czas wolny?
Rozwiązanie casusu:
Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Kodeks pracy w art. 229 § 2 stanowi tylko, że pracownicy podlegają okresowym badaniom lekarskim. Szczegóły przeprowadzania oraz częstotliwość takich badań, w zależności od wykonywanej pracy, reguluje rozporządzenie z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332).

Badania okresowe należy przeprowadzać „w miarę możliwości” w godzinach pracy, a za czas poświęcony na ich przeprowadzenie pracownik otrzymuje wynagrodzenie (art. 229 § 3 Kodeksu pracy). Jeżeli pracownik dojeżdża na badania do innej miejscowości, to przysługuje mu również zwrot kosztów przejazdu (według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych).

Powyższe przepisy wskazują, że co do zasady badania okresowe powinny być przeprowadzane w godzinach pracy. Jeżeli jednak brak takiej możliwości, badanie może być przeprowadzone również w czasie wolnym dla pracownika. Powinno to mieć jednakże miejsce w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie gdy nie ma możliwości, aby badanie było przeprowadzone w godzinach pracy, przykładowo: gdy warunkują godziny przyjmowania pacjentów przez lekarza.

W przypadku, gdy badanie zostało przeprowadzone w czasie wolnym, pracownikowi nie przysługuje z tego tytułu ani dodatkowe wynagrodzenie, jak również odbiór czasu poświęconego na przeprowadzenie badania.

Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Dodaj komentarz