Solidar Śląsko Dąbrow

Oficjalnie już ponad milion cudzoziemców na polskim rynku pracy

W Polsce pracuje ponad 1 mln cudzoziemców. To 6,6 proc. ogółu zatrudnionych – wynika z badania opublikowanego 18 września przez Główny Urząd Statystyczny. 720 tys. z nich to obywatele Ukrainy.

Dane zaprezentowane przez GUS pokazują stan na 31 marca 2023 roku. Liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce wynosiła wówczas 1 mln 18,9 tys. osób. Przeszło 40 proc. z nich jest zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

Cudzoziemcy pracujący w Polsce to obywatele ponad 150 państw z całego świata. Przeszło 70 proc. z nich przyjechało do nas z Ukrainy, ale znaczące grupy narodowościowe wśród obcokrajowców pracujących w naszej Ojczyźnie stanowią też Białorusini, Gruzini, Hindusi i Mołdawianie. Pewnym zaskoczeniem może się wydawać spora liczba Rosjan pracujących w Polsce.

Struktura cudzoziemców wykonujących pracę według obywatelstwa w 2023 roku

źródło:GUS

Jak zaznaczono w raporcie GUS, przedstawione wyniki są częścią pracy eksperymentalnej mającej na celu określenie na podstawie źródeł administracyjnych liczby cudzoziemców wykonujących pracę. – Zgodnie z obowiązującą w statystyce publicznej definicją, do pracujących w gospodarce narodowej nie są zaliczane osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Natomiast prezentowane w pracy eksperymentalnej dane dotyczą „osób wykonujących pracę”, czyli pracujących w gospodarce narodowej oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne możliwe do zidentyfikowania w rejestrach administracyjnych. Osoby sklasyfikowane jako pracujące, które jednocześnie wykonują umowy cywilnoprawne, są liczone tylko raz i zaliczane do grupy pracujących – podkreślono.

Autorzy dodali, że nie objęli badaniami właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także osób wykonujących umowy o dzieło i pomocników rolnika.

Nie jest też znana z oczywistych względów liczba pracujących „na czarno”. Według szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych w 2020 roku w szarej strefie w Polsce mogło pracować przeszło 750 tys. cudzoziemców, czyli 70 proc. ogółu pracujących wówczas w naszym kraju obcokrajowców.

oprac. ny