Solidar Śląsko Dąbrow

Odwołanie od niekorzystnego dla ubepieczonego orzeczenia ZUS?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.). stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ustala lekarz orzecznik lub komisja lekarska. Jednocześnie, na podstawie ust. 2 w/w artykułu, przy ustalaniu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS dotyczące trybu orzekania o niezdolności do pracy. Tym samym, na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oceny niezdolności do pracy, jej stopnia oraz ustalenia: daty powstania niezdolności do pracy, trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy, związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami, trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji, celowości przekwalifikowania zawodowego – dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 
W przypadku, gdy ubezpieczony uzna, iż ustalony przez lekarza orzecznika stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu jest zbyt niski, zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych może złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Termin na złożenie przedmiotowego sprzeciwu wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.
 
Wskazać jednak należy, iż „komisja lekarska, rozpoznając sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika, nie jest związana zakazem reformationis in peius, co jest konsekwencją przyjęcia jednolitych dla obu instancji orzeczniczych w ZUS standardów orzecznictwa lekarskiego (M. Gajda-Durlik, Postępowanie…, s. 195)”. (tak: Antonów Kamil (red.), Komentarz do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, [w:] Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz do trzech ustaw emerytalnych, wyd. I. 2019). Tym samym, złożenie sprzeciwu przez ubezpieczonego może skutkować obniżeniem stopnia długotrwałości lub stałości uszczerbku na zdrowiu po dokonaniu badania przez komisję lekarską. 
 
Jednocześnie należy zasygnalizować, iż istnieje możliwość odwołania się od orzeczenia komisji lekarskiej ZUS do sądu powszechnego. Ubezpieczony, aby skutecznie złożyć odwołanie do sądu powszechnego winien w pierwszej kolejności wnieść sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS do komisji lekarskiej ZUS. W przypadku, gdy orzeczenie to, a w konsekwencji decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie niesatysfakcjonująca dla uprawnionego, istnieje możliwość złożenia odwołania do sądu powszechnego. Brak złożenia środka zaskarżenia w postaci sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika uniemożliwia skuteczne złożenie odwołania do sądu.
 
Bartosz Duda
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej

Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

 

Dodaj komentarz