Solidar Śląsko Dąbrow

Odwołanie od decyzji emerytalnej

Postępowanie dotyczące decyzji ZUS-u jest dwuetapowe, co często powoduje, że strony popełniają błędy formalne. Pierwszy etap to postępowanie przed samym ZUS, które jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego.

ZUS to instytucja bardzo sztywna, jeśli chodzi o wydawanie decyzji. Jeśli dokumentacja nie jest dla ZUS oczywista, to wszelkie wątpliwości rozstrzygane są na niekorzyść strony. Dlatego często ZUS nie uznaje okresów do emerytury w warunkach szczególnych, kwestionuje zakres obowiązków i nazwy stanowisk.

W takiej sytuacji nie można się poddawać, ponieważ ZUS działa jak automat – dokumenty wątpliwe oznaczają decyzję negatywną. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do sądu pracy, który przeważnie dokonuje wnikliwej analizy dowodów i stanu prawnego.
W normalnym trybie postępowania administracyjnego odwołanie od decyzji składa się do organu wyższej instancji. Organ taki postępuje według Kodeksu postępowania administracyjnego, a jego decyzję można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W przypadku decyzji wydawanych przez ZUS procedura odwoławcza wygląda nieco inaczej.
Od decyzji ZUS przysługuje co prawda odwołanie, ale składa się je nie do organu wyższej instancji, a do Sądu Okręgowego lub Rejonowego.

UWAGA: Zawsze czytaj pouczenia pisane drobną czcionką – w pouczeniu zawsze jest napisane, do jakiego sądu należy złożyć odwołanie.

Sąd rozpatruje decyzję w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a nie Kodeksu postępowania administracyjnego. To oznacza, że w razie odwołania sprawa trafia od razu do sądu. Na złożenie odwołania termin wynosi przeważnie miesiąc od daty otrzymania decyzji ZUS.

Termin miesięczny liczy się w sposób specyficzny, ponieważ nie jest to 30 dni. Termin miesięczny liczy się w ten sposób, że upływ terminu ma miejsce w następnym miesiącu w dniu odpowiadającym numerem dniu, w którym termin rozpoczął bieg, np. termin miesięczny rozpoczęty 7 lipca upływa 7 sierpnia. Jeśli w danym miesiącu nie ma określonego dnia, wtedy termin kończy się ostatniego dnia miesiąca. Na przykład termin, który rozpoczyna się 31 stycznia upływa 28 lutego.

Odwołanie składa się do sądu za pośrednictwem ZUS, a to oznacza, że odwołanie wysyła się pocztą na adres ZUS lub składa się w ZUS-ie w biurze podawczym. Natomiast na samym odwołaniu – piśmie umieszcza się nagłówek wedle poniższego wzoru:

Sąd Okręgowy
w Katowicach
ul………….
Katowice ……………….
 
za pośrednictwem
ZUS w Katowicach
ul…………………………
Katowice……………………
 
Odwołanie powinno zawierać zarzuty dotyczące zaskarżonej decyzji. W odwołaniu możemy powoływać się albo na złą interpretację lub nieprawidłowe zastosowanie przepisów przez ZUS. Możemy także powoływać się na to, że ZUS opiera się na stanie faktycznym, który jest niezgodny z rzeczywistością. Aby nasze odwołanie miało jakieś podstawy, powinniśmy powołać dowody. Odwołanie powinno być spójne i logiczne – pozbawione emocjonalnych podtekstów i ataków na ZUS. Sąd bowiem będzie oceniał merytoryczne podstawy odwołania – czyli czy decyzja ZUS-u jest zgodna z prawem i stanem faktycznym, czy jednak ZUS popełnił jakieś błędy.

Postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych jest nieodpłatne (jeśli wynajmiemy adwokata czy radcę prawnego, to musimy zapłacić za jego usługi, chyba że zostaniemy zwolnieni od ponoszenia kosztów sądowych). Natomiast od wyroku Sądu Okręgowego przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego nie wymagająca przymusu adwokackiego czy radcowskiego, ale odpłatna – opłata wynosi 30 zł.

Sąd wydaje decyzje w formie wyroku, a wyrok ogłasza na rozprawie.

UWAGA: Sąd nie doręcza wyroku do domu.
Jeśli chcemy odwołać się od wyroku sądu, musimy złożyć wniosek o jego uzasadnienie. Wniosek składa się w biurze podawczym sądu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia. 7 dni to nie dni robocze, a kolejne dni kalendarza. Jeśli ogłoszenie wyroku miało miejsce np. 12 września we wtorek, to termin na złożenie wniosku o uzasadnienie upływa 19 września we wtorek.

Po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem mamy 14 dni na złożenie apelacji. Termin liczy się tak jak powyżej, przy czym będą to dwa tygodnie. Termin liczy się od dnia otrzymania listu poleconego z uzasadnieniem wyroku.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo
tel. (+48) 781 729 460
www.forumpokrzywdzonych.pl

 

Dodaj komentarz