Solidar Śląsko Dąbrow

Odprawa rentowa, emerytalna i pośmiertna

Przejście pracownika na emeryturę, uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy oraz śmierć pracownika uprawniają do odprawy. Prawo do otrzymania tych świadczeń wynika z art. 92¹ i art. 93 Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 92¹ § 1 Kp pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Prawo do tego świadczenia przysługuje każdemu pracownikowi, niezależnie od tego, na jakiej podstawie i na jak długo nawiązany jest stosunek pracy podlegający przepisom Kodeksu pracy. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

W przypadku śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy tzw. odprawa pośmiertna. Wysokość świadczenia uzależniona jest od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy. Jeżeli pracownik w dniu śmierci zatrudniony był u danego pracodawcy krócej niż 10 lat odprawa odpowiada kwocie jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika, jeżeli co najmniej 10 lat odprawa odpowiada kwocie trzymiesięcznego wynagrodzenia, a jeżeli co najmniej 15 lat odprawa odpowiada kwocie sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Do okresów zatrudnienia u danego pracodawcy wlicza się okresy zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeśli w trakcie okresu zatrudnienia nastąpiło przejście zakładu pracy do innego pracodawcy.

Odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi i innym członkom rodziny uprawnionym do uzyskania renty rodzinnej (dzieci, wnuki i rodzice, jeśli w dniu śmierci spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej). Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jeżeli jednak uprawnionym do odprawy pośmiertnej jest tyko jeden członek rodziny, przysługuje mu odprawa pośmiertna w wysokości odpowiadającej połowie kwoty odprawy.

Odprawa pośmiertna nie przysługuje uprawnionym członkom rodziny, jeżeli zmarły pracownik był ubezpieczony przez pracodawcę i ubezpieczyciel wypłacił członkom rodziny uprawnionym do otrzymania odprawy, odszkodowanie w kwocie nie niższej niż wysokość należnej członkom rodziny odprawy. Jeżeli odszkodowania jest niższe niż kwota odprawy pracodawca zobowiązany jest wyrównać uprawnionym członkom rodziny kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą należnej odprawy a kwotą wypłaconego ubezpieczenia.

Karol Ciszek
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

 

Dodaj komentarz