Solidar Śląsko Dąbrow

Odpowiedzialność właściciela parkingu cz.2

Czy pracodawca ma obowiązek ubezpieczenia parkingu zakładowego znajdującego się poza ogrodzeniem zakładu?

Kwestia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela parkingu będzie bezpośrednio związana z odpowiedzialnością właściciela parkingu za samochody lub rzeczy w nim pozostawione (tematyka ta została poruszona w ostatnim artykule). Najczęściej zatem ubezpieczać parkingi będą właściciele parkingów strzeżonych, którzy zawierając umowy przechowania rzeczy, będą odpowiedzialni za kradzież pojazdu, jego uszkodzenie przez osobę trzecią, czy kradzież wyposażenia zaparkowanego pojazdu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy szkód rzeczowych, powstałych w wyniku zdarzeń podczas okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej, zaistaniałych od momentu wjazdu pojazdu do jego wydania osobie upoważnionej. Należy jednak pamiętać, że takie ubezpieczenie jest dobrowolne.

Proszę o udzielenie porady w sprawie kradzieży mojego samochodu. W dniach 1-10 lipca przebywałam na urlopie w Kołobrzegu. W tym czasie parkowałam samochodem na strzeżonym parkingu podziemnym należącym do hotelu, w którym przebywałam. W dniu 5 lipca mój samochód został skradziony, chociaż parking był ogrodzony, monitorowany i strzeżony przez strażnika w dyżurce przy bramie. Zwróciłam się z tym do zarządcy hotelu, ale odmówił mi pomocy. Niestety nie miałam wykupionego ubezpieczenia AC i nie dostanę żadnego odszkodowania. Bardzo proszę o poradę czy mogę żądać od właściciela hotelu odszkodowania?
Przepisy kodeksu cywilnego w artykule 846 przewidują, że właściciel hotelu (w przepisach „utrzymujący zarobkowo zakład świadczący usługi hotelowe”, czyli zaliczać się tu będzie także motel, ośrodek wypoczynkowy, itp.) odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do hotelu. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, co rozumiane jest przez rzecz wniesioną do hotelu. Otóż przez rzecz wniesioną rozumie się rzecz, która w czasie korzystania przez gościa z usług hotelu (lub w krótkim, zwyczajowo przyjętym okresie poprzedzającym lub następującym po tym, kiedy gość korzystał z usług hotelu) znajduje się w tym hotelu albo poza nim, a została powierzona właścicielowi hotelu lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym (art. 846§2 KC i 846§3 KC). Natomiast pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych oraz żywych zwierząt nie uważa się za rzeczy wniesione chyba, że została zawarta umowa przechowania i właściciel hotelu odpowiada za nie jako przechowawca (art. 846§ 4KC).

Właściciel hotelu może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę, jeżeli ta szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej, albo powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona, albo go odwiedzała (art. 846§1). Natomiast zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (Izba Cywilna z dnia 6 kwietnia 1995 r. III CZP 31/95) właściciel hotelu, dysponujący miejscami postojowymi na ogrodzonym i strzeżonym terenie (a ponadto gdy są one oznaczone i wskazywane) odpowiada za szkody wynikłe z kradzieży samochodu, wprowadzonego przez osobę korzystającą z tych usług, jeżeli odpowiedzialność taka nie została umownie wyłączona (art. 846 kc). Ponadto Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku parkingu strzeżonego dochodziłoby do ewentualnej odpowiedzialności niewątpliwie z tytułu umowy przechowania i przepis art. 846 KC nie mógłby w ogóle znaleźć zastosowania w odniesieniu do samochodu gościa zakładu podobnego do hotelu. Odpowiedzialność z art. 846 i nast. kc jest odpowiedzialnością odrębną, wynikającą ze szczególnego charakteru hoteli i podobnych im zakładów i jest wyraźnie odróżniana od odpowiedzialności istniejącej w razie odrębnego przyjęcia rzeczy na przechowanie.

W przedstawionej przez Panią sytuacji, pozostawiła Pani samochód na strzeżonym parkingu hotelowym, czyli zawarta została umowa przechowania (opisywana już w poprzednim artykule). Zatem wskutek oddania rzeczy przechowującemu, przechowawca zobowiązał się do zachowania oddanej mu na przechowanie rzeczy w stanie niepogorszonym. Bardzo ważną sprawą jest kwestia ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za utratę pojazdu, czyli podmiotu prowadzącego parking strzeżony znajdujący się w hotelu. Zatem jeżeli została zawarta umowa przechowania i parking strzeżony prowadzony jest przez hotel, to będzie on ponosił odpowiedzialność, natomiast jeżeli parking strzeżony prowadzony jest przez inny podmiot, odpowiedzialność ponosić będzie ten podmiot.

Masz jakieś pytania prawne do CDO24? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl, może Twój problem poruszony zostanie w następnym artykule!

Monika Weingaertner
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz