Solidar Śląsko Dąbrow

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Pracownik, do którego mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, ponosi wobec pracodawcy tzw. odpowiedzialność porządkową za naruszenie obowiązków pracowniczych. Za naruszenie obowiązków pracowniczych, w zależności od rodzaju naruszenia, pracownik może być ukarany karami porządkowymi upomnienia, nagany lub karą pieniężną.

 

Karę upomnienia i nagany pracodawca może nałożyć za:
– nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy,
– nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych
– nieprzestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
– opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
– stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Ponadto za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, za opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracownik może być ukarany karą pieniężną.

Kara pieniężna za jedno naruszenie obowiązków pracowniczych, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń dokonanych na podstawie tytułów wykonawczych (alimenty, zadłużenie niealimentacyjne) oraz zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi. Środki z tytułu kar pieniężnych powinny być przeznaczane na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca może nałożyć karę porządkową jedynie w terminie 3 miesięcy od dopuszczenia się przez pracownika naruszenia i nie później niż w terminie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego. Pracodawca przed nałożeniem kary ma obowiązek wysłuchać pracownika. W przypadku nieobecności pracownika w pracy w chwili powzięcia przez pracodawcę informacji o naruszeniu, bieg dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zwieszeniu do dnia stawienia się pracownika w pracy. O nałożeniu kary zawiadamia się pracownika na piśmie, informując o naruszeniu i jego dacie oraz prawie, sposobie i terminie wniesienia sprzeciwu od nałożenia kary. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. Jeżeli nałożenie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. Pracodawca rozpatruje sprzeciw po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Jeżeli pracodawca nie odrzuci sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia, sprzeciw traktuje się jako uwzględniony. W przypadku odrzucenia sprzeciwu pracownik może w terminie 14 dni od zawiadomienia go o odrzuceniu sprzeciwu, wystąpić do sądu pracy o uchylenie kary.

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy oraz w przypadku uwzględnienia sprzeciwu lub wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary. Pracodawca może jednak z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem rocznego terminu.

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Karol Ciszek
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

 

Dodaj komentarz