Solidar Śląsko Dąbrow

Ochrona przed powodzią dzięki małej retencji

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach aktualizuje program małej retencji dla województwa śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Opracowanie ma wskazać możliwości poprawy regionalnego bilansu wodnego zlewni rzecznych, zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wody oraz podjęcia innych działań służących ochronie przed powodzią. Jego przygotowanie wsparł WFOŚiGW dotacją do 450 tysięcy złotych. Dalszy rozwój tzw. sztucznej retencji będzie uzupełnieniem działań proekologicznych.
– Prace mają zostać zakończone w czerwcu 2012 roku, a ich najważniejszym celem będzie stworzenie możliwości zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w regionie – informuje WFOŚiGW.
Autorzy opracowania skupią się m.in. na odbudowie i modernizacji urządzeń piętrzących wodę, uzupełnianiu i modernizacji obiektów melioracyjnych pod kątem zachowania równowagi biologicznej na terenach chronionych
i odbudowie urządzeń służących podniesieniu poziomu wód gruntowych. Jednym z jego elementów będzie też powstanie sztucznych zbiorników o pojemności do 5 mln metrów sześciennych na rzekach i potokach.
Prace na opracowaniem programów małej retencji we wszystkich województwach podjęte zostały
w wyniku porozumienia zawartego w grudniu 1995 r. pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Celem tych programów jest podejmowanie działań na rzecz poprawy, odbudowy i powiększenia zasobów wodnych kraju.
AK

Dodaj komentarz