Solidar Śląsko Dąbrow

Nowoczesna kanalizacja w Rudzie Śląskiej

W Rudzie Śląskiej zakończyła się realizacja priorytetowej i największej inwestycji ekologicznej polegającej na kompleksowym uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie całego miasta. Projekt obejmował sześć zadań, m.in. likwidację czterech starych oczyszczalni ścieków, budowę nowej o nazwie „Halemba-Centrum”, modernizację oczyszczalni „Orzegowa” oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

 – Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła ponad 200 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW, łącznie z pożyczką pomostową, ponad 40 mln. Pozostałe środki pochodziły z Funduszu Spójności, NFOŚiGW oraz wkładu własnego gminy – informuje WFOŚiGW.

Wykonanie zadania trwało 8 lat. Jako pierwsza do użytkowania oddana została oczyszczalnia ścieków „Halemba-Centrum” obsługująca 53 tysiące mieszkańców. Nowoczesna oczyszczalnia zastąpiła dotychczasowe, podstarzałe i zniszczone przez szkody górnicze.Najtrudniejszym przedsięwzięciem okazała się rozbudowa sieci kanalizacyjnej, wymagająca prowadzenia robót w pobliżu czynnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Dodatkowo prace utrudniały stare hałdy hutnicze, skutki działalności górniczej oraz wysoki poziom wód gruntowych.

Uroczyste zakończenie projektu odbyło się 8 listopada w siedzibie Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Rudzie Śląskiej. W trakcie uroczystości wielokrotnie podkreślano, że podjęte działania znacząco wpłyną na ochronę i polepszenie jakości środowiska naturalnego, ochronę zdrowia mieszkańców miasta oraz umożliwią racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Dodaj komentarz