Solidar Śląsko Dąbrow

Nowelizacja przepisów w sprawie wycinki drzew na prywatnej posesji

 
Przypomnijmy, iż z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawie o lasach. Znaczącej liberalizacji uległy wówczas zasady, na jakich właściciel nieruchomości mógł wyciąć drzewo znajdujące się na jego posesji. Po pół roku obowiązywania tych przepisów zdecydowano się jednak ponownie zaostrzyć wymagania dotyczące wycinki drzew. Dnia 29 maja 2017 roku prezydent RP podpisał bowiem ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody.
 
Jedną z istotniejszych kwestii wprowadzonych wskazaną nowelizacją, jest fakt, iż wprowadzono szczegółowe reguły postępowania dotyczące usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawa wprowadza bowiem obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 
Zgłoszenie o którym mowa, zawierać będzie imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Zgłoszenie takie rodzić będzie po stronie organu obowiązek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu. Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni organ będzie mógł w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Co ciekawe, organ przed upływem tego terminu będzie mógł wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia wyłączy możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawni do usunięcia drzewa.
 
Generalnie jednak możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Organ, będzie mógł wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 (tj. na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000), jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 (uznanie za pomnik przyrody).
 
Należy jednak mieć również świadomość, iż jeżeli w ciągu 5 lat od dokonania oględzin wystąpi się o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i będzie realizowana na części nieruchomości gdzie stało drzewo, wówczas organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewo. Wysokość opłat zostanie ustalona przez ministra właściwego do spraw środowiska w drodze rozporządzenia, które ma zostać wydane w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy. 
 

Martyna Bugajska
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

 

 

Dodaj komentarz