Solidar Śląsko Dąbrow

Nowe przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej

Codziennie każdy z nas kupuje różnego rodzaju towary od przedsiębiorców (mówiąc potocznie – firm). Zdarzają się jednak sytuacje, w których zakupiony przez nas produkt jest dotknięty rozmaitego rodzaju wadami. Należy pamiętać, że 25 grudnia ubiegłego roku doszło do znaczących zmian w krajowym ustawodawstwie dotyczącym uprawnień konsumenta w związku z zakupionym towarem. Warto zatem zaznajomić się z najistotniejszymi z nich.

Przede wszystkim sprzedawca odpowiada za jakość oferowanych przez siebie produktów. W przypadku wad fizycznych produktu odpowiedzialność ta istnieje przez 2 lata od chwili dokonanego zakupu, a 5 lat w przypadku zakupu nieruchomości, ale – co istotne – jeśli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, to w umowie można ten okres skrócić do jednego roku, a więc w odniesieniu do sprzedaży rzeczy używanych będzie miał zastosowanie krótszy, roczny termin rękojmi. Okres rękojmi został zatem wydłużony z roku do dwóch lat w przypadku rzeczy ruchomych i z trzech lat do pięciu lat w przypadku nieruchomości. Należy również pamiętać, aby reklamację złożyć w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza naszych uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił. W obecnym stanie prawnym zgłaszając wadę do sprzedawcy możemy złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla nas wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Nadto mamy prawo żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia naszemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób przez nas wybrany jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Dodatkowo, jeśli zażądamy wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożymy oświadczenie o obniżeniu ceny, określając również kwotę, o którą cena miałaby być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Wówczas sprzedawca nie korzysta już z ochrony prawnej w tym przedmiocie, a tym samym musi spełnić wystosowane przez nas podczas reklamacji żądanie. Trzeba jednak pamiętać, że kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu (art. 5612 K.c.). Zatem w razie uznania roszczenia przez sprzedawcę, obowiązek dostarczenia do niego towaru, lub potencjalny koszt przesyłki obciąża nas, jako kupujących. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie jej przez nas sprzedawcy byłoby nadmiernie utrudnione, wówczas wystarczy udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Istnieje również ryzyko, że produkt przez nas zakupiony okaże się własnością innej osoby niż sprzedawca. Bez założonego ruchu (wada prawna). Jeśli prawowity właściciel wystąpi do nas z odpowiednim roszczeniem, jesteśmy w obowiązku niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego nie zrobimy, a osoba trzecia uzyska korzystne dla siebie orzeczenie sądowe, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne. Po uzyskaniu informacji o wadzie prawnej zakupionego przez nas produktu należy jak najszybciej złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny. Wówczas możemy żądać od niego nie tylko zwrotu ceny produktu, ale również naprawienia szkody, którą ponieśliśmy przez to, że doszło do zawarcia umowy, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności możemy żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odnieśliśmy z nich korzyści, oraz zwrotu kosztów procesu.

Bartosz Jakubowski
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

 

Dodaj komentarz