Solidar Śląsko Dąbrow

Niezbędne wsparcie dla przemysłu

Instrumenty wsparcia przemysłu energochłonnego opracowane przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach zostaną zawarte we wspólnym stanowisku pracodawców i związków zawodowych działających w krajowej Radzie Dialogu Społecznego – ustalono podczas posiedzenia zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS.

Opracowane na Śląsku gotowe propozycje rozwiązań legislacyjnych zyskały aprobatę przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych na szczeblu krajowym. To zdecydowanie przybliża nas do wdrożenia tych instrumentów niezbędnych dla funkcjonowania polskiego przemysłu energochłonnego – powiedział po posiedzeniu zespołu Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności i przewodniczący WRDS w Katowicach.

W lutym WRDS przyjęła stanowiska zawierające propozycje systemowych rozwiązań dla przemysłu energochłonnego ze szczególnym uwzględnieniem hutnictwa. Propozycje te można podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy wzmocnienia ochrony unijnego rynku stali przed nieuczciwą konkurencją ze strony państw spoza UE, w szczególności z Białorusi i Chin poprzez m.in. stosowanie ceł antydumpingowych oraz kwot importowych na poziomie UE. Rada postuluje również utrzymanie metody tzw. odwróconego podatku VAT jako skutecznego oręża w walce z oszustwami w branży stalowej.

Druga grupa rekomendacji dotyczy systemu rekompensat i ulg w obciążeniach wynikających w unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Koszty związane z zakupem energii elektrycznej w Polsce są znacznie wyższe niż w innych krajach UE. Jak wynika z danych Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, cena „czarnej” energii elektrycznej w naszym kraju w 2015 roku wynosiła niespełna 180 zł za MWh. To o 37 proc. więcej niż np. w Niemczech. Wśród rekomendowanych rozwiązań znajduje się m.in. utworzenie systemu rekompensat na pokrycie pośrednich kosztów uprawnień do emisji CO2. Unijne prawo dopuszcza możliwość przeznaczenia do 50 proc. przychodu z aukcji uprawnień emisyjnych na rekompensaty dla przemysłu energochłonnego. Tego typu rekompensaty funkcjonują we wiodących gospodarkach UE. W polskiej ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych rekompensaty w ogóle nie zostały ujęte.

Kolejny pakiet propozycji dotyczy rozszerzenia systemu już funkcjonujących ulg tak, aby mogła z nich skorzystać większa liczba przedsiębiorstw przemysłowych. Obecnie system jest skonstruowany w taki sposób, że bardzo niewiele przedsiębiorstw spełnia kryteria uprawniające do korzystania z ulg. – W naszych propozycjach nie chodzi o to, aby stworzyć przemysłowi warunki uprzywilejowane, lepsze niż w reszcie Unii Europejskiej. Jest dokładnie na odwrót. Chodzi o to, aby stworzyć funkcjonującym w Polsce przedsiębiorstwom takie same warunki, jakie obowiązują na Zachodzie. Bez tego nasz przemysł nie będzie w stanie konkurować na rynku europejskim i światowym i wyniesie się z naszego kraju – podkreśla Dominik Kolorz.

Łukasz Karczmarzyk
źródło foto:commons.wikimedia.org/CC0

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *